Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De voorzitter van vereniging Behoud de Parel uit Grubbenvorst, André Vollenberg, heeft op 30 november in het Gouvernement in Maastricht de officiële Zienswijze ingediend tegen de Milieu Effect Rapportage van het Nieuw Gemengd Bedrijf.

2010_1130Fuji21-9-080009_0

Het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) heeft haar Milieu Effect Rapportage (MER) ingediend bij de Provincie Limburg. Het gaat om de MER voor de vestiging van het NGB in het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. De indieners maken deel uit van het NGB, dat varkensstallen voor 35.000 varkens, kippenstallen voor 1.300.000 kippen, een kippenslachterij, een bio-vergistingsinstallatie en een aantal WKK’s (gasmotoren met stroomgeneratoren) omvat. In totaal is met deze aanvragen een investering gemoeid van 20 miljoen. Het NGB wordt daarmee de grootste megastal van Nederland.

Een milieu-effectrapportage dient inzicht te geven in de gevolgen van - in dit geval - het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB) op het milieu. In de situatie van het NGB gaat het daarbij in het algemeen over de invloed van de komst van het bedrijf op de leefsituatie van de inwoners van Grubbenvorst, Horst (met name Berkelsbroek), Melderslo en Lottum en meer in het bijzonder op de volksgezondheidssituatie. Vooral op dat laatste punt, maar feitelijk ook alle andere kwesties met betrekking tot het milieu verschaft de MER van het NGB weinig inzicht. Feitelijk wordt in de MER ook toegegeven dat er nog veel kennis ontbreekt op het gebied van uitstoot van bijvoorbeeld fijnstof en ammoniak, de wettelijke toetsingskaders (met name de stikstofneerslag in zogenaamde Natura-2000-gebieden zoals Maasduinen) en de verdere ontwikkelong van LOG Witveld.

Behoud de Parel wijst er op, dat wethouder Litjens eerder aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas beloofd heeft, dat eerst een zogenaamde Plan MER opgesteld zou worden. In zo'n Plan MER worden alle plannen in bijvoorbeeld LOG Witveldweg (denk aan de megastal van Kalvermesterij Klopman met 2400 mestkalveren, maar ook andere varkensbedrijven zoals Coenders met zo'n 2.000 varkens) of alle plannen rondom Grubbenvorst (zoals het LOG, de zandverwerkingsinstallatie aan de Maas, de uitbreiding van de veiling, tuinbouwkassengebied Californië, de aanleg van Greenportlane, de Floriade, Trade Port Noord, enzovoorts), die ieder afzonderlijk veel (vracht)autoverkeer tot gevolg zal hebben. Nu de MER voor het NGB eerst in procedure wordt gebracht, zal het straks - bij de Plan MER-procedure met betrekking tot het hele gebied - het NGB als een voldongen feit mee genomen worden. En dat kan volgens Behoud de Parel toch niet de bedoeling zijn.

De provincie erkent dat met betrekking tot bijvoorbeeld het Nieuw Gemengd Bedrijf, maar bijvoorbeeld ook ten aanzien van de megastal van kalvermesterij Klopman, nog belangrijke kennis ontbreekt met betrekking tot de gezondheidseffecten van de intensieve veeteelt op de omgeving. De ervaringen met de Q-koorts, de risico's met de zogenaamde MRSA- en ESBL-bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica en daarmee een gevaar voor de weerstand van mensen tegen infectieziekten, de vogelgriep: even zovele recente ervaringen met de gezondheidsrisico's, die grote gevolgen hebben en hadden voor niet alleen de omwonenden, maar ook de consumenten van de dierproducten, die geproduceerd worden. Naar de mening van Behoud de Parel zou de provincie geen medewerking mogen verlenen aan de realisatie van het Nieuw Gemengd Bedrijf. Om die reden ook is Behoud de Parel eerder dit jaar een burgerinitiatief gestart in de gemeente Horst aan de Maas, waarin gevraagd wordt de procedures stop te leggen totdat meer duidelijkheid bestaat met betrekking tot de gezondheidseffecten van het NGB.

Naast de effecten van de productie van dieren (kippen en varkens) zijn er meer aspecten, die vraagtekens oproepen. Zo wordt gewezen op de komst van de zogenaamde Bio Energiecentrale Maashorst (BEC), de mestvergistingsinstallatie. Deze mestvergistingsinstallatie is het paradepaardje van het NGB. Het vermeende innovatieve karakter van deze installatie levert het NGB maar liefst 50% gratis dierrechten op, die de overheid - dus de belastingbetalers - mislopen! En het geeft het NGB het recht zich - ook vanwege het innovatieve karakter - te vestigen binnen LOG Witveld. Feitelijk gaat het hier om een industriële activiteit. En dat geldt ook voor de slachterij, die het Brabantse Kuijpers Kip als onderdeel van het NGB wil bouwen in LOG Witveld. terwijl het LOG Witveld toch uitdrukkelijk bedoeld is als een plek waar agrarische bedrijven zich kunnen vestigenvestigen, die dicht tegen een woonkern of natuurgebied aanzitten (dat was namelijk het doel van de reconstructiewet in het kader waarvan LOG's ingericht worden).

Volgens Behoud de Parel - die overigens een veel omvattender en gedetailleerder zienswijze in heeft gediend dan hiervoor weergegeven (zie bijlage) - zou de provincie tot het besluit moeten komen, dat de procedure ten aanzien van het NGB gestaakt wordt.

In de bijlagen vindt u ook de zienswijzen zoals die ingediend zijn door Valentijn Wösten in naam van een grote groep omwonenden én de zienswijze van DAS-rechtsbijstandsverzekering ten behoeve van een aantal andere omwonenden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel