Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In het buitengebied rondom de kern van Grubbenvorst bestaan een groot aantal plannen (ruimtelijke en infrastructurele) of zijn plannen in studie. Het gaat dan om de volgende zaken:
• Klavertje 4: ontwikkeling van een groot agro-industrieel en logistiek werklandschap
• Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg
• Zandverwerkingsinstallatie (CVI) Raaieind
• Verbreding van de rijkswegen A67 (in studie).

De inwoners van Grubbenvorst maken zich zorgen over de negatieve effecten van deze ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen rondom hun dorp. Hoewel voor de verschillende ontwikkelingen afzonderlijke onderzoeken, ruimtelijke ordeningsprocedures en vergunningsprocedures worden of zijn uitgevoerd, ontbreekt een integraal beeld van de effecten van deze ontwikkelingen gezamenlijk op de kern Grubbenvorst.

Daarom is - onder andere op verzoek van vereniging Behoud de Parel - door het college van B&W besloten een integrale milieubeoordeling uit te voeren naar de gevolgen van de bovengenoemde gebiedsontwikkelingen op Grubbenvorst. De gemeente hoeft dat - wettelijk gezien - niet perse te doen, maar is toch tegemoet gekomen aan de wensen van onder andere Behoud de Parel. Daarbij wordt gewerkt volgens de zogenaamde (plan)m.e.r.-systematiek. Dit betekent dat gedurende het onderzoek dorpsraden, burgers en belangenorganisaties gebruik kunnen maken van de inspraakmomenten. Ook zal, hoewel dus niet verplicht en louter op vrijwillige basis, een deskundige Commissie m.e.r. worden gevraagd de milieubeoordeling te beoordelen.

Beoogd resultaat
Het resultaat van de milieubeoordeling is een overzicht van de milieueffecten van alle gebiedsontwikkelingen die rondom Grubbenvorst plaatsvinden op de kern Grubbenvorst. Het onderzoek moet uitwijzen of er zich op bepaalde milieuthema’s knelpunten voordoen in Grubbenvorst. De onderzoeksresultaten zullen waar mogelijk gebruikt worden voor de nog lopende onderzoeken en procedures van de Gebiedsontwikkeling Klavertje 4, het LOG Witveldweg, het CVI Raaieind en de mogelijke verbreding van de A67.

Andersom ook zal bij deze milieubeoordeling van de Gebiedsontwikkelingen (GBO) Grubbenvorst gebruik worden gemaakt van al uitgevoerde onderzoeken en beschikbare gegevens van de afzonderlijke gebiedsontwikkelingen.

Startdocument
Het college heeft een zogenaamd Startdocument opgesteld (zie bijlage), met als doel informatie te leveren over de opzet en inhoud van de milieubeoordeling GBO rondom Grubbenvorst. Dat wil zeggen dat in het startdocument wordt aangegeven wat (onderzoeksobject) en op welke wijze (onderzoeksmethode) in de milieubeoordeling zal worden onderzocht.

Normaliter worden in het planMER alternatieven voor de voorgenomen activiteit beschreven. Omdat het in deze milieubeoordeling gaat om de milieueffecten van alle gebiedsontwikkelingen gezamenlijk op de kern Grubbenvorst worden er geen alternatieven beschreven en onderzocht.

Financiële consequenties
De milieubeoordeling heeft op meerdere gebiedsontwikkelingen betrekking die alle als kostendragers aangemerkt kunnen worden. De projectleider heeft aangegeven dat buiten LOG Witveldweg en CVI geen reële kans is op een bijdrage in de kosten. Voorgesteld wordt de nu geraamde kosten (ad € 27.000,=) voor 50% ten laste te brengen, van de grondexploitatie LOG Witveldweg (G105) en van het project CVI.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel