Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

NIJMEGEN / GRONINGEN – De Europese Unie heeft ruim acht miljard euro beschikbaar gesteld voor een grensoverschrijdende aanpak om de toename van resistente ziekenhuisinfecties tegen te gaan, aldus vakblad Skipr. Door het vrij verkeer van mensen, dieren en goederen, zijn ook ziekteverwekkers als MRSA, ESBL, EHEC, enz. in staat om zich steeds gemakkelijker en sneller te verspreiden. Met het project EurSafety Health-net streven zorgverleners naar een gezamenlijke aanpak. In Nederland wordt het project aangestuurd door het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en het Canisius-Wilhelma Ziekenhuis in Nijmegen.

Het EurSafety Health-net heeft als opdracht meegekregen om een samenhangende kwaliteitsorganisatie (EurQHealth) op te zetten die zich uitstrekt over de gehele lengte van de grens met Duitsland, Nederland en België. Het doel daarvan is patiënten meer inzicht en transparantie te verschaffen en kwaliteitseisen op te stellen voor de gezondheidszorg door besmettingen met MRSA als biologische indicator voor infecties in te zetten. Een andere opdracht is het verminderen van onder meer het aantal MRSA-besmettingen in alle euregio’s tot een acceptabel niveau.

Indien deze doelen in zowel ziekenhuizen als ambulante zorg worden gerealiseerd, dan zal volgens EurSafety Health-net een vrije grensoverschrijdende patiëntenzorg, ongehinderd door MRSA, en een grensoverschrijdende uitwisseling van personeel mogelijk worden. Dat is thans vanwege het infectierisico niet mogelijk. Het zal ook bijdragen aan vermindering van het aantal MRSA-infecties in de circa 120 deelnemende ziekenhuizen in deze uitgebreide grensregio. Uiteindelijk zal het project tevens bijdragen aan verlaging van de steeds hoger oplopende zorgkosten ten gevolge van infecties met resistente bacteriën.

Provincie Brabant ontbreekt
Door de open structuur kan iedere zorginstelling deelnemen aan het project, mits voldaan wordt aan de gemeenschappelijke kwaliteitscriteria. Opmerkelijk is dat (Oost-)Brabant, een regio waar de MRSA-problematiek nadrukkelijk speelt vanwege het grote aantal intensieve veehouderijen, tot dusver ontbreekt (althans op basis van het kaartje op de website van EurSafety Health-net). Brabant staat evenmin in het rijtje provincies en deelstaten dat het project financieel ondersteunt (Limburg, Gelderland en Overijssel).

De Gezondheidsraad gaf begin september 2011 in een advies aan ministers Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Bleker (EL&I) aan dat bepaalde soorten antibiotica gereserveerd moeten worden voor menselijk gebruik om het probleem van de toenemende resistentie van bacteriën tegen antibiotica te keren. Volgens de Gezondheidsraad moeten deze middelen uitgesloten worden van gebruik in de veeteelt, om overdracht van resistente bacteriën van dier naar mens tegen te gaan.
■ Meer informatie: EurSafety Health-net

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel