Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Zie met name pagina 19:

Toekomstige ontwikkelingen

De wetgeving op het gebied van luchtkwaliteit is volop in beweging. Naar verwachting wordt medio 2007 de nieuwe Wet luchtkwaliteit vastgesteld. Centraal in het wetsvoorstel staat een gebiedsgerichte aanpak via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. In het NSL worden alle grote projecten in Nederland (projecten 'in betekenende mate') afgewogen ten opzichte van alle maatregelen die in Nederland op het gebied van luchtkwaliteit worden getroffen. De balans moet uiteraard positief zijn. Wanneer de Wet luchtkwaliteit definitief is hoeven kleine projecten niet langer getoetst te worden aan de grenswaarden.

De grote projecten moeten wel goed in beeld zijn en daarom is het van belang dat al deze projecten worden gemeld aan het Ministerie van VROM.

Horst aan de Maas krijgt te maken met een flinke toename van het verkeer op de A73, na het doortrekken van deze snelweg. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor het halen van de normen.

En de toename van alle andere activiteiten rondom Grubbenvorst niet (zoals het college van B&W beweert)?

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel