Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): geeft het woord aan de indiener van het verzoek, de heer Seegers.

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "Dank u wel voorzitter. Voorzitter, we hadden het als raad zo goed bedoeld op 9 februari toen we met zijn allen naar Grubbenvorst trokken om de extra raadsinformatieavond te houden, de eerste - in ieder geval voor Horst aan de Maas - informatieavond voor burgers om te kijken hoe zij aankijken tegen wat ze te wachten staat. Een zeer goed initiatief van ons als raad om te luisteren naar de burgers. Daarbij wilden we ook gelijk onze mening aan het college geven over hoe wij aankijken tegen wat op ons afgekomen was. Dat was allemaal de bedoeling maar kwam niet zo uit. Het liep allemaal niet zoals we dat graag hadden gezien en daar hebben we ook al menig krantenartikel over gezien. Ik denk dat we daarvoor ook de hand in eigen boezem moeten steken. We hebben daar een goed leerproces meegemaakt. We weten nu dat als we dat soort zaken organiseren we van tevoren goed moeten nadenken over wat we van de burgers willen horen, wat het doel is van de avond en wat de rol van de raad en het college is. Dat zijn zaken die te maken hebben met organisatie. We hebben er gisteren in het presidium ook al over gesproken; hoe kun je daar de volgende keer het beste mee omgaan? Een heel belangrijk punt daarbij is bijvoorbeeld de geluidsinstallatie.
Als ik het heb over de inhoud van de avond, dan gingen de burgers die met een bepaalde verwachting waren gekomen, zeer teleurgesteld naar huis. Wij zaten ook een beetje met een kater over de inhoud. De avond riep meer vragen op dan dat er duidelijkheid verschaft werd over hoe het college stond ten opzichte van de grindverwerkingsinstallatie. We weten allemaal dat we nog in een MER procedure zitten, dat die zaak afgehandeld gaat worden en dat het ooit op ons afkomt. Maar toch is het goed dat we als raad nu al de kaders aangeven voor de gesprekspartners. Wij als raad geven heel duidelijk de kaders aan.

In de interpellatie die aan iedereen is toegezonden - de mensen op de tribune is het niet bekend en wil ik het wel even aangeven - heb ik aan het college gevraagd:

 • Zorg ervoor dat de grindverwerkingsinstallatie niet langer in werking is dan noodzakelijk om de rivier verruimingmaatregelen in onze regio te realiseren;
 • Zorg dat de beveiliging van onze Maasdorpen naar voren wordt gehaald binnen enkele jaren;
 • Zorg dat de natuurontwikkeling een feit is nadat die werken zijn afgerond;
 • Zorg dat er geen enkele verkeersoverlast is voor de kern Grubbenvorst;
 • Zorg dat de veiligheid van de fietsers op de Venloseweg (vanaf de A67 richting Venlo, het gedeelte langs de vroegere Andeno en ook de andere kant uit onder het viaductje door) is gegarandeerd. Er mag geen vermenging plaatsvinden van vrachtverkeer en fietsverkeer. We hebben het vooral in de voormalige gemeente Grubbenvorst veilig gemaakt voor de fietser en het zou onlogisch zijn dat nu weer onveiliger te maken;
 • Zorg ervoor dat er optimale voorzieningen getroffen worden voor geluids- en stofhinder;
College, zorg ervoor dat als er onderhandelingen plaatsvinden, je er ook iets uithaalt en dat je er financieel beter van wordt. Dat kun je dan gebruiken voor onder andere de kern Grubbenvorst.

Dit zijn de voorwaarden voor medewerking van de PvdA. We hebben dit besproken met de andere fracties en we zijn tot een motie gekomen die ik graag bij u zou willen indienen. De motie wordt ondersteund door het CDA en de VVD."
De heer Seegers leest de motie voor:

"De raad van de gemeente Horst aan de Maas, in vergadering bijeen op 21 februari 2006, gelet op agendapunt 2a; gelezen het voorstel van de raadsfracties van de PvdA, de VVD en het CDA; gelet op artikel 38 van het reglement van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad; gehoord de beraadslaging;
Overwegende dat de verwerkingsinstallatie een onderdeel is van het Zandmaasproject, dat tot doel heeft de verhoging van de veiligheid van burgers;
Spreekt uit dat bij de realisatie van de verwerkingsinstallatie aan de volgende garanties is voldaan:
 • De grindverwerkingsinstallatie is niet langer in werking dan noodzakelijk om de rivierverruiming maatregelen in onze regio te realiseren;
 • De beveiliging van onze Maasdorpen wordt naar voren gehaald en binnen enkele jaren gerealiseerd;
 • Nadat de werken zijn afgerond is de geplande natuurontwikkeling een feit;
 • Er ontstaat op geen enkele wijze verkeersoverlast in de kern Grubbenvorst;
 • De veiligheid van de fietsers op de Venloseweg is gegarandeerd. Er mag geen vermenging van vrachtverkeer en fietsverkeer plaatsvinden;
 • Er worden optimale voorzieningen getroffen om geluids- en stofhinder tegen te gaan;
 • Het college stelt alles in het werk om als tegemoetkoming substantiële financiën binnen te halen. Deze kunnen worden ingezet voor de kern Grubbenvorst, bij de realisering van het centrumplan;
En gaat over tot de orde van de dag.

Voorzitter, dat is wat betreft mijn eerste instantie."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Ik stel voor ook de andere fracties in de gelegenheid te stellen om te reageren, ook eventueel op deze motie die ingediend is op voorstel van de PvdA, de VVD en het CDA."

de heer H.J.A.C. Beurskens (VVD) : "Dank u wel voorzitter. U begrijpt dat we de motie niet mede hadden ingediend als we hier niet mee instemmen. We gaan in ieder geval instemmen, maar willen er nog een kanttekening bijplaatsen. Er staat heel nadrukkelijk bij punt 7 dat de middelen kunnen worden ingezet voor de kern Grubbenvorst en zo willen wij het ook graag zien. Horst aan de Maas is groter dan alleen de kern Grubbenvorst en op het moment dat de middelen er zijn, moet bekeken worden waar ze het meest zinvol kunnen worden ingezet."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP) : "Voorzitter, ik denk dat het goed is om heel kritisch te kijken naar deze kwestie. Dat gebeurt nu ook door de fracties die de motie hebben ingediend. Het is op zich ook een sympathieke motie, maar we hebben er toch een aantal opmerkingen bij.
De heer Seegers zegt dat de informatieavond in Grubbenvorst teleurstellend was. In een aantal opzichten vonden wij dat ook, maar er is toch wel wat informatie tot ons gekomen en die wil ik graag met u bespreken. Allereerst hebben we natuurlijk een startnotitie ontvangen waar behoorlijk wat informatie instaat, die op zich wellicht heel veel vragen oproept. Als je dan kijkt hoe daar op is gereageerd, dan kun je toch een aantal conclusies trekken, ook uit reacties die eerder gekomen zijn, bijvoorbeeld van de Milieufederatie en de Stichting het Limburgs Landschap. Daar kunnen we toch een heleboel informatie uithalen. Met de opmerking dat de informatie helemaal slecht is, ben ik het niet helemaal eens."

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "Het ging niet zozeer over de informatie die er al lag, maar vooral om de manier waarop die avond informatie gegeven werd. Ook door de positie van degene die de informatie gaf, ontstond veel onduidelijkheid."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP) : "Je kunt heel ontevreden zijn over de antwoorden maar die vertelden toch wel iets. Ook de opstelling van het college heeft al een indruk gewekt. Het college is het in principe met de startnotitie eens. Er zijn heel kritische vragen gesteld door de bewoners en ook door de raad. Daar heeft het college op een bepaalde manier op gereageerd. Als je dan vaststelt dat het college soms onderling verschillende antwoorden geeft en dat de ondernemer zelf ook weer andere informatie geeft, dan vraag ik me af of het college wel goed bestudeerd heeft waar op te reageren. Dat vind ik belangrijke informatie. Dat heb ik vastgesteld op die avond en ik ben het met u eens dat dit bedroevend was. Maar het is wel informatie die van belang is.
Als we dan kijken naar de bezwaren die er waren en die u probeert te verwoorden in uw motie - ik ga dan in op de motie zelf - dan zegt u dat de zandverwerkingsinstallatie niet langer in werking zou moeten zijn dan noodzakelijk. Sorry, maar..."

mevrouw B.M.T.J. op de Laak (PvdA): "Niet langer dan noodzakelijk is om de rivierverruiming maatregelen in de regio te realiseren."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP) :"Goedzo, dat had ik misschien helemaal voor moeten lezen. Het gaat erom - en daar heb ik kritiek op - wie vaststelt wanneer die noodzaak afgelopen is. Kunnen we daar een bepaalde termijn voor stellen, want dan kunnen we die in de motie opnemen. Dat zou een mogelijkheid zijn. Ook tijdens die avond hebben we kunnen vaststellen dat er nogal wat ruis zit in hoelang en wanneer iets noodzakelijk is. We hebben het voorbeeld van Cuijk gekregen. Daar werd heel nadrukkelijk een datum gesteld en dan was het afgelopen. Het was sympathieker geweest wanneer u net zoiets had gedaan.
De beveiliging van de Maas en de tegemoetkoming van substantiële financiële vergoedingen heeft u ook opgenomen in uw motie. In de discussie in Grubbenvorst is ook gesproken over compensatie in de vorm van woningen. Dat staat trouwens ook in de startnotitie. Ik vind het eigenlijk van de zotte dat wij bij zo een belangrijke zaak, beveiliging van de Maas en woningbouw, een soort handjeklap doen. Het gaat erom dat huizen erg belangrijk zijn. De provincie is kennelijk in staat om te zeggen: "Gemeente Horst aan de Maas, als jullie dat allemaal doen, dan kunnen jullie wat huizen van ons krijgen". Of: "Gemeente Horst aan de Maas, als jullie dat doen, dan kunnen jullie wat geld van ons krijgen, of we gaan de veiligheid van de Maas eerder realiseren". Ik vind dat van de gekke. Als het over zulke belangrijke dingen gaat, dan moet het gewoon gerealiseerd worden. Nog een ander punt vind ik bezwaarlijk. Er is een aantal mensen dat in de buurt van die zandverwerkingsinstallatie woont en dat wat ons betreft recht heeft op het maken van bezwaar. Zij hebben naar ons idee ook goede argumenten om bezwaar te maken. Met deze motie belast u deze mensen met een nieuw ethisch probleem. Als u zegt in te stemmen op basis van uw motie en zij blijven bezwaar maken, kunnen andere burgers namelijk zeggen: "Maar jullie hebben bezwaar gemaakt en dan schieten wij niet op met de beveiliging". Dat is wat er gebeurt."

de heer P.J.M. Seegers (PvdA) :"Ik vind dit een beetje flauw. Het is natuurlijk wel meer aan de orde dat er bezwaren zijn en dat anderen vinden dat je daar niet mee aan moet komen. Dat vind ik geen discussie."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Er zijn twee elementen, namelijk dat die zaken daar geen onderdeel van een deal zouden moeten zijn, omdat ze allemaal heel erg belangrijk zijn. Het tweede is daarom juist dat je bezwaarmakers daar niet mee moet belasten."

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "In deze motie wordt geen deal gemaakt. Hier wordt het college opgegeven dat we willen meewerken aan datgene wat gedaan moet worden voor de regio (daar zijn we het toch allemaal over eens?): veiligheidsmaatregelen voor vooral Horst aan de Maas, het gebied Ooijen en de kern Broekhuizen. Het is erg belangrijk om dat naar voren te halen. Dat is een kader dat we aangeven en daarnaast vragen we ervoor te zorgen dat het financiële gedeelte in orde komt. Woningbouw staat hier niet in. Dat dit in de gesprekken genoemd is en dat de kern van Grubbenvorst met het gezicht naar de Maas zou komen te liggen, kan zo zijn maar wij hebben het niet opgenomen in de motie. Van ons is het zeker niet een soort van koehandel richting anderen, waarbij we zaken erbij betrokken willen hebben. Wel over het financiële gedeelte. Ik vind dat ook heel belangrijk. Als we iets moeten offeren kan dat, maar onder de optimale voorzieningen die worden aangegeven. Haal er dan ook maar wat geld uit, want dat kunnen we goed gebruiken om Horst aan de Maas te verbeteren."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Voorzitter, het zou correcter zijn geweest als we een zuivere discussie hadden gehad over deze zandverwerkingsinstallatie. Als er vervolgens besluitvorming was geweest over deze zandverwerkingsinstallatie en de uitkomst daarvan zou zijn dat het doorgaat, zou het logisch zijn geweest dit soort zaken te zeggen. Nu worden er bij voorbaat dit soort zaken ingebracht.
Nog een punt uit de motie. Er is sprake van aantasting van de natuur en dat zijn we met u eens. Er is niet alleen aantasting van de natuur, maar ook van het landschap. U hebt waarschijnlijk ook de brief van de Milieufederatie en de Stichting het Limburgs Landschap gelezen. Daarin wordt betoogd dat het gaat om waardevol landschap. U kunt nog zoveel natuurcompensatie doen, dat kan nooit meer gecompenseerd worden. Dat zet u daarmee ook op het spel.
Alles wat ik nu gezegd heb, moet gezien worden tegen de achtergrond van het feit dat er een alternatieve locatie is. In de startnotitie die door de ondernemer zelf mede is opgezet, is gezegd dat de keuze voor de huidige locatie voor de hand ligt omdat de grond al verworven is. Dat is een van de belangrijkste argumenten in de startnotitie om te kiezen voor deze locatie. De gemeente Venlo heeft in principe een alternatieve locatie. Het is nog zeker niet vastgesteld dat die slechter of beter zou zijn. Dat zou vastgesteld moeten worden. Dat er meer locaties zijn, moet op zijn minst meegenomen worden in de merkprocedure, wat de Milieufederatie en de Stichting het Limburgs Landschap ook betogen. Het is erg prematuur als we hier via een dergelijke motie eigenlijk besluiten of we wel of niet doorgaan met de zandverwerkingsinstallatie. Stel dat het college vandaag zegt dat het in zekere zin op al deze punten garanties kan geven, dan hebben we de huid al verkocht voordat de beer geschoten is. Deze motie is naar ons idee prematuur. Ik vind dat de inzet van het college nog steeds moet zijn: geen zandverwerkingsinstallatie. De Milieufederatie en de Stichting het Limburgs Landschap hebben aangegeven dat de procedure die gevoerd wordt, prematuur is (ook in verband met de locatiekeuze enzovoorts) omdat ook nog een aantal procedures in de provincie doorlopen moet worden. Dat alles brengt ons er op dit moment toe dat we de motie vooralsnog niet zullen ondersteunen. Als straks in de discussie blijkt dat er ook tegemoet wordt gekomen aan de bezwaren die wij zonet hebben geuit, kunnen we het nog bezien. Misschien moet de motie dan aangepast worden."

de heer J.H.M. Gubbels (D66): "Dank u wel voorzitter. Er is eigenlijk al veel gezegd. D66 had ook graag gebruik gemaakt van haar spreekrecht, maar op deze manier biedt het debat ons gelegenheid te reageren op die informatieavond.
In onze ogen was die zo goed bedoeld, maar zo slecht verlopen. Net zoals veel mensen uit Grubbenvorst hebben we er een kater aan overgehouden. In plaats van veel duidelijkheid kwamen er nog meer vragen, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden tussen mensen van het bedrijf en zelfs ons college. Wij als raad zaten erbij en keken ernaar. We werden eigenlijk meegenomen in een richting die ik als D66'er niet graag wilde. Het was een gevoel van onmacht en vooral het besef dat alles al in kannen en kruiken lijkt te zijn: we staan voor een voldongen feit. Dat frustreerde en zorgde voor een bepaalde onmacht. Ik heb op een gegeven moment gezegd: "Hebben wij nu allemaal geslapen? Heb ik geslapen? Was de informatie zodanig dat we niet merkten welke kant het opging en hoever het eigenlijk al was? Ik weet het niet". In elk geval vond ik het triest dat die avond niet B en W de avond leidde, dat niet de raad leidde en de regie voerde maar dat dat in feite werd bepaald door Groenplanning. Dat is dan het commerciële adviesbureau dat ingehuurd en betaald werd door die grindboeren. Is dat de juiste weg? Voor ons gevoel niet.
Ik denk dat het verder gaat dan alleen maar het grindbedrijf. Veel mensen in Grubbenvorst krijgen toch langzaam het gevoel, en zij spreken dat ook uit: Wat blijft er over van de parel aan de Maas? Wat blijft er over van onze kern, ons mooie Grubbenvorst? Als straks veiling ZON is uitgebreid tot de Californische weg hebben we een buitenland niet meer nodig als Californië volgebouwd is. De mensen maken zich zorgen over de windmolens die aan de Witveldweg komen te staan, en over de verkeersdruk die misschien straks richting Greenport en ZON een normale file gaat opleveren. En het ergste: als we dan ook nog het verkeer van de A73 niet meer horen door het geluid van het grindverwerkingsbedrijf. Ja, mensen uit Grubbenvorst maken zich daar zorgen over. Ook door een centrum dat al lang op de schop genomen had moeten worden en wat nu pas vorm gaat krijgen.
Dan de motie van de PvdA: geen slecht idee. Ik wil toch eerst B en W vragen of deze zich ervoor wil inzetten dat het bedrijf niet op deze locatie komt. Dat vinden wij toch de hamvraag. Is er nog een weg terug en wil het college zich daarvoor inzetten? Als daar "ja" op geantwoord wordt, denk ik dat dit brede ondersteuning verdient. Zo nee, dan moeten we onze huid zo duur mogelijk verkopen en moeten we richting de motie van de PvdA die garanties wil hebben. Mijn voorganger heeft al enkele opmerkingen gemaakt over de inhoud van de motie. In principe is dat een heel goede zaak maar voor ons gevoel nog onvoldoende waarborgen; die argwaan is ons ingegeven door de mijnheer van Groenplanning die dan in feite de betaalde adviseur van de grindboeren is.
Mijn voorganger zei al dat een einddatum voor de grindinstallatie zeer wenselijk zou zijn. Twaalf jaar na de datum van ingebruikneming was ook ongeveer de afschrijftermijn.
Als straks de werken zijn afgerond en de geplande natuurontwikkeling een feit is, wie is er dan aanspreekbaar en verantwoordelijk? Wie kunnen we dan ter verantwoording roepen? Wie gaat ervoor zorgen en wie gaat het betalen?
Het verkeer door de kern Grubbenvorst staat buiten kijf, maar de veiligheid van de fietsers zou ik verder specifiek ingevuld willen zien door een losstaand fietspad aan te leggen, waardoor je echt geen kruisverkeer krijgt. Als het nodig is, kunnen eventueel door het laatste gat van de brug onder de A73 de vrachtwagens via de andere kant gebracht worden.
Tot slot, de heer Beurskens stelde al een vraag over het geld dat binnenkomt. Wat is dat? Dat is de eerste vraag. Een tweede is: Moet het weggestreept kunnen worden als het er is? Dan moet je gaan praten over de helft die rechtstreeks voor de realisering van het centrumplan Grubbenvorst gebruikt kan worden. In eerste instantie wachten we de vragen van het college af, waarna we inhoudelijk gaan kijken of we wel of niet met een aangescherpte motie van de PvdA in zee kunnen gaan. Dank u wel."

mevrouw H.H.A.H. Cuijpers-Buskes (CDA): "Dank u wel voorzitter. Voorzitter, er was onrust in Grubbenvorst vanwege de mogelijke komst van een verwerkingsinstallatie, onderdeel van het Zandmaasproject dat tot doel heeft een verhoging van de veiligheid van burgers te creëren. Dat wil ik nog eens nadrukkelijk noemen.
Op zich is dat een goede reden om een raad informatiebijeenkomst te houden. Wij vinden dit initiatief uitstekend, gezien de opkomst en de betrokkenheid van de aanwezigen, en vinden het ook uitstekend passen in het duale stelstel. Maar toch gingen veel mensen met dubbele gevoelens naar huis. De heer Seegers zei het al; er was onduidelijkheid over de procedure, het te volgen vergunningentraject en over de mogelijke effecten van het een en ander. Ook bestond er onduidelijkheid over welke instantie, gemeente, provincie of zelfs het Rijk, op welk moment bevoegd is en zeggenschap heeft. En niet op de laatste plaats: waar hebben de burgers inspraak? Wij vinden het belangrijk dat hierin duidelijkheid komt. Al deze zaken hebben geleid tot de gezamenlijke motie van ons met de PvdA en de VVD. Wij ondersteunen deze dan ook van harte."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Dank u wel. Na deze eerste termijn geef ik graag het woord aan wethouder Jenniskens om op de motie en wat gezegd is te reageren. Wethouder, we hebben nu een spreekgestoelte en misschien is het goed dat u daarachter plaatsneemt."

de heer J.H. Jenniskens (wethouder): "Voorzitter, ik heb een hele tafel vol liggen, dus dat is wat lastig."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Dan bent u voor deze keer verontschuldigd."

de heer J.H. Jenniskens (wethouder): "Voorzitter, het CDA noemt de bijeenkomst van 9 februari een uitstekend initiatief, gezien de opkomst en de betrokkenheid van de aanwezigen, en uitstekend passend in het duale stelstel. Maar ondanks alle informatie die over het project werd gegeven, ging volgens het CDA iedereen toch met een dubbel gevoel huiswaarts. De PvdA spreekt over teleurgestelde burgers. Voorzitter, ook ik ging die avond naar huis met de vraag of dit nu was wat de raad zich bij deze eerste informatieavond had voorgesteld. Allereerst was het wennen aan het dualisme in dezen. Mij werd uit het presidium gemeld dat er voorlichting moest komen over de plannen met de Zandmaas en meer in het bijzonder de plannen op Grubbenvorster grondgebied. Voor deze voorlichting hebben wij een bureau gevraagd de presentatie, die gezien de materie veel specialistische kennis vereist, voor ons te doen. Achteraf gezien was dit mogelijk een verkeerde inschatting omdat deze voorlichting in grote mate gericht was op alle Zandmaas plassen in onze gemeente en natuurlijk in het bijzonder op de plannen voor de verwerkingsinstallatie."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Voorzitter, mag ik even reageren? U zegt dat het college Groenplanning heeft uitgenodigd. Begrijp ik dat goed?"

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Ja, dat zegt de wethouder."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Groenplanning, die dus ook in dienst is van de verwerkingscentrale? Die heeft u uitgenodigd? Goed dat ik dat weet."

de heer J.H. Jenniskens (wethouder): "De presentatie was niet gericht op de procedures eromheen. Gezien de reacties die avond en de door u nu gestelde vragen, waren voor u de procedures en afspraken met partijen belangrijker. Voorzitter, ik zal trachten de gestelde vragen te beantwoorden. Onduidelijkheid is er over de procedure en het te volgen vergunningentraject. Kort gezegd gaan er vier verschillende procedures lopen die deels met elkaar vervlochten zijn:
 • de merkprocedure waarbij de provincie Limburg inmiddels bevoegd gezag is;
 • de POL-aanvulling Zandmaas waarbij de provincie Limburg eveneens bevoegd gezag is;
 • de bestemmingsplanwijziging of eventueel een vrijstellingsprocedure artikel 19 Wet ruimtelijke ordening waarbij de gemeente bevoegd gezag is;
 • de milieuvergunning waarbij de gemeente bevoegd gezag is.
Ik kan op de verschillende procedures ingaan maar dat lijkt me op dit moment te veel.
Dan de vragen uit de motie. De motie stelt dat de verwerkingsinstallatie een onderdeel is van het Zandmaasproject dat een verhoging van de veiligheid van burgers tot doel heeft, een wezenlijk aspect dat onderbelicht is gebleven. Het uitgangspunt van dit totale Zandmaasproject is juist ingegeven om onder andere de kadermaatregelen in Broekhuizen, Lottum en Grubbenvorst mogelijk en betaalbaar te maken, zodat problemen zoals in 1993 en 1995 kunnen worden voorkomen.
Voorzitter, de PvdA stelt zich op het standpunt dat zij bereid is te harer tijd medewerking te verlenen aan de oprichting van een centrale verwerkingsinstallatie als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Ook andere partijen hebben zich in die zin uitgelaten en dit is vervolgens in deze motie verwoord.
Voorzitter, ik wil de zeven punten uit de motie stuk voor stuk nagaan:
 • Punt 1: De grindverwerkingsinstallatie is niet langer in werking dan noodzakelijk is om de rivierverruimingsmaatregelen in onze regio te realiseren.
  Het plan is om inderdaad de verwerking op deze plek te stoppen als de rivierverruimingsmaatregelen in dit gebied zijn beëindigd.
 • Punt 2: De beveiliging van onze Maasdorpen wordt naar voren gehaald en binnen enkele jaren gerealiseerd.
  Na een principeovereenkomst met de initiatiefnemer zullen binnen twee jaar de kadermaatregelen voor Broekhuizen, Lottum en Grubbenvorst moeten zijn uitgevoerd. Met de initiatiefnemer zal een voorschot ter bekostiging van deze kaders worden uitonderhandeld.
 • Punt 3: Nadat de werken zijn afgerond is de geplande natuurontwikkeling een feit.
  In het plan is voorzien dat in de eerste vijf jaar het noordelijke deel van het gebied al aangeplant gaat worden, terwijl na de verwijdering van de verwerkingsinstallatie de rest van het gebied onder handen wordt genomen.
 • Punt 4: Er ontstaat op geen enkele wijze verkeersoverlast in de kern Grubbenvorst.
  Er zijn geen plannen om het verkeer over de weg via de kom van Grubbenvorst af te wikkelen. Verkeerstechnisch zal dit ook voorkomen worden.
 • Punt 5: De veiligheid van fietsers op de Venloseweg is gegarandeerd. Er mag geen vermenging van vrachtverkeer en fietsverkeer plaatsvinden.
  Ook voor ons is de veiligheid voor fietsers een voorwaarde. Hoe een en ander opgelost moet worden moeten verkeersstudies uitwijzen.
 • Punt 6: Er worden optimale voorzieningen getroffen om geluids- en stofhinder tegen te gaan.
  Het reguleren van geluids- en stofhinder zal onderdeel van de milieuvergunning zijn. Aan de provincie heeft de gemeente dit als volgt verwoord: De verwerkingsinstallatie zal ruimtelijk en milieutechnisch zodanig moeten worden ingepast dat de invloed op de omgeving wordt geminimaliseerd. De MER-rapportage zal daar vooral voorwaarden voor stellen.
 • Punt 7: Het college stelt alles in het werk om als tegemoetkoming substantiële financiën binnen te halen. Deze kunnen worden ingezet voor de kern Grubbenvorst, bij de realisering van het centrumplan.
  Voorzitter, de gemeente zal met de initiatiefnemer onderhandelingen starten met als basis bijvoorbeeld een vergoeding per kubieke meter gewonnen materiaal op het grondgebied van Horst aan de Maas. Dit kan een bedrag zijn van elke kubieke meter verwerkt materiaal via de verwerkingsinstallatie, bijvoorbeeld kadervergoedingen, havengelden, opslagvergoedingen. Een andere mogelijkheid is een vergoeding per kubieke meter. Het inzetten van deze gelden, zal in eerste instantie voor het verhogen van de veiligheid van onze inwoners aan de Maasoevers zijn. Uiteraard zal ook in Grubbenvorst een substantieel deel worden ingezet.
Voorzitter, tot zover mijn bijdrage. Het lijkt mij goed alle zaken nogmaals op schrift te stellen. Ik stel voor dit stuk naar de raads- en commissieleden te sturen en als publicatie voor onze burgers op onze website beschikbaar te stellen. Tot zover."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Geachte raad, ik denk dat de raad door de informatiebijeenkomst en de motie een helder kader heeft gesteld. Deze motie wordt gesteund door een ruime meerderheid van de raad, met uitzondering van D66 en de SP. Uit de woorden van wethouder Jenniskens blijkt dat het college de motie waarin de kaders worden geschetst, in feite overneemt en aldus gaat handelen bij het verdere proces. Er komen nog een heleboel stappen na afronding van de MER-studie waarbij het college voor een aantal zaken zal terugkomen voordat besluitvorming in de raad plaatsvindt. Ik wil de raad gelegenheid geven voor een korte tweede ronde."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Voorzitter, een vraag is nog niet beantwoord."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Er zijn een heleboel vragen niet beantwoord. Er is een interpellatiedebat aangevraagd naar aanleiding van de informatiebijeenkomst. Ik denk dat de actie door een aantal partijen is gevoerd om een helder kader aan te geven voor het college. Er komen nog verschillende momenten om meer duidelijkheid te krijgen. We zijn in een fase waarbij lang niet op alle punten duidelijkheid gegeven kan worden. Er zijn altijd meer vragen te stellen dan vandaag te beantwoorden. Ik stel voor om kort een tweede ronde.."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Voorzitter, daar maak ik bezwaar tegen en ik zal u uitleggen waarom. Er zijn vijf partijen in deze gemeenteraad. Degenen die de motie ondersteunen, hebben een reactie gekregen van de wethouder. Dat heeft hij natuurlijk van tevoren kunnen voorbereiden want het stond allemaal op papier. Ik zou het een zwaktebod vinden wanneer opmerkingen van de SP en D66 genegeerd worden. Wij hebben aangegeven dat wij geïnteresseerd zijn in de reactie van het college, ook op de punten die wij naar voren hebben gebracht, daar waar wij fundamentele kritiek hebben gegeven, niet alleen op de motie maar ook op het beleid van het college tot nu toe. Het lijkt mij niet meer dan normaal dat het college daarop reageert. Het maakt mij niet uit of de heer Jenniskens of u dat doet. maar het college dient te reageren naar mijn idee. Wij zitten hier met meer partijen in de raad dan alleen de PvdA, de VVD en het CDA. Het lijkt me dat u dat als onafhankelijke voorzitter van deze raad na aan het hart ligt."

de heer J.H.M. Gubbels (D66): "Ik ben het hier helemaal mee eens. Ik vind dat wij recht hebben op antwoorden op onze vragen. Ik denk dat het college die inderdaad moet geven. Misschien ontstaan er zo vaak onduidelijkheden en tegenstrijdigheden, omdat er gewoon geen antwoorden gegeven worden op duidelijke vragen."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Nog anderen voor een tweede termijn?"

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Ik wil die antwoorden graag voor de tweede termijn, zodat ik in tweede termijn kan reageren op wat de wethouder op mijn inbreng heeft gezegd. Dat is de normale procedure."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "De wethouder heeft gereageerd in eerste termijn. Hij krijgt van mij de kans straks te reageren op de opmerkingen in tweede termijn en op uw gestelde vragen."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Dan kan ik daar vervolgens weer op reageren, begrijp ik. Dan is het wat mij betreft goed. Als ik maar de kans heb om te reageren. Dat is toch gewoon een recht?"

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "Ja voorzitter, graag in het kort mijn tweede termijn. De wethouder heeft nog eens uitgelegd dat de procedures nog niet gelopen zijn en dat er nog een aantal aan zit te komen. Dat hebben we daarstraks ook al aangegeven. Ik denk dat met name de motie ingegeven is om nu al duidelijkheid te scheppen richting burgers. Als we meewerken; hoe we dan meewerken en onder welke voorwaarden. Dat andere partijen dat ook zeggen; als we eraan meewerken dan doen we dat alleen maar onder die en die voorwaarden. Dat geven we nu richting het college aan: duidelijkheid scheppen richting de burgers van Grubbenvorst en Horst aan de Maas. Bovendien geven we aan het college duidelijk de kaders aan waarmee het aan het werk kan. Die procedures lopen zoals ze lopen. Burgers hebben de mogelijkheden bezwaren in te dienen en zullen dat ook ongetwijfeld doen. Ze hoeven zich echt niet door ons onder druk gezet te voelen. Absoluut niet. Ze moeten bezwaren blijven indienen als ze die hebben. Dat maakt niet uit. We zien straks wel hoe dat afloopt. Onze inzet, en ook van de andere partijen, is met name om de kaders aan te geven waarmee het college, dat zo wijs is geweest de motie over te nemen, aan de slag kan gaan. Dan is er optimale duidelijkheid geschapen op dit moment."

de heer H.J.A.C. Beurskens (VVD): "Ik zal proberen het kort te houden. Wij als VVD manen het college haast te maken, want wat ons betreft is het zoeken naar alternatieve locaties helemaal niet aan de orde. De veiligheid van die burgers staat voorop. Dit is op zich een geschikte locatie en wat ons betreft gaat de Maasbeveiliging voor natuurontwikkeling. Ik hoop dat dit bij de SP niet anders is.
Wethouder, u bestuurt en u bepaalt de inhoud van wat u laat vertellen op zo een bijeenkomst. U had de krant kunnen lezen, en dus kunnen schatten welke vragen er gesteld zouden worden en welke antwoorden u had moeten geven. Helaas is dat niet helemaal gelukt. Daar is al veel over gezegd en wij betreuren het ook.
SP, wij geven geen vrijbrief. U doet nu zo een beetje voorkomen dat wij een vrijbrief geven om nu "ja" te zeggen tegen de verwerkingsinstallatie. Wij geven heldere kaders aan, waar we vaak in een ander stadium of op andere plekken veel te laat zijn geweest, waarbinnen het college kan gaan onderhandelen en opereren. Uiteindelijk zal onze fractie op basis van de definitieve invulling binnen die kaders, het onderhandelingsresultaat en de MER bepalen of we definitief "ja" of "nee" zeggen tegen de verwerkingsinstallatie. Op voorhand zeggen wij dat de beveiliging van de burgers zodanig belangrijk is dat je daar snel mee moet zijn. Dat gaat niet ten koste van alles maar als je weloverwogen kaders stelt, moet dat kunnen."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Ik kan me niet voorstellen dat de indieners van de motie met droge ogen kunnen zeggen dat we hier een garantie van het college hebben gekregen, en dat er helemaal tegemoet gekomen is aan wat in de motie staat. Ik neem aan dat ze goed geluisterd hebben. Bij een aantal dingen dat de wethouder heeft gezegd, heeft hij verwezen naar zaken die al bekend waren. Hij heeft gesproken over de duur. Er was helemaal geen duur aan verbonden, maar in de notitie staat het al, zoals u het in de motie verwoord heeft. Over punt 2 heeft de wethouder gezegd dat het een punt van onderhandeling is. Geen garantie dus. Punt 3 is in het plan voorzien."

de heer H.J.A.C. Beurskens (VVD): "Volgens mij kan het college nu geen harde garantie geven in dezen."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "U vraagt er namelijk wel om."

de heer H.J.A.C. Beurskens (VVD): "Wij geven een kader mee waarbinnen het college kan onderhandelen. Uiteindelijk zal het college moeten bewijzen dat het binnen ons kader blijft. Op dat moment kijken we of het juist is ingevuld en is dat niet het geval, dan hebben we nog een robbertje te vechten met het college. U geeft hem niet eens de kans. U wilt nu al harde garanties begrijp ik. In deze fase kan dat volgens mij helemaal niet."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "U hebt denk ik niet goed geluisterd naar de eerste termijn. Wij willen dat er naar een andere locatie gekeken wordt die veel beter is. U geeft op voorhand de locatie vrij. Er staan nog meer van dat soort - wat u dan blijkbaar zo acht - garanties in. De fietsveiligheid, de stof- en geluidshinder enzovoorts moeten nog onderzocht worden. U vraagt om garanties maar het lijkt meer op een politiek spel."

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "Kom op voorzitter. De motie is erg helder. De motie spreekt uit dat bij de realisatie van de verwerkingsinstallatie aan de volgende garanties is voldaan. Is het voor u geen garantie wanneer er gezegd wordt dat de geplande natuurontwikkeling een feit is als de werken zijn afgerond? Als dit als garantie gesteld wordt en het college neemt het over, is dat erg duidelijk. Anders kunt u niet lezen."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Nee, dat is voor mij geen garantie. Ik ga dat nog even proberen toe te lichten. De slagen om de arm die het college houdt, kunnen verderop in het proces pas vastgesteld worden." Punt 2 moet nog uit onderhandeld worden. Naar de fietsveiligheid moet nog een studie gedaan worden."

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "Stop. Punt 2 moet nog uit onderhandeld worden? Wat dan? Er wordt toch aangegeven dat we meewerken als de beveiliging van de Maas naar voren wordt gehaald en binnen enkele jaren is gerealiseerd? Het is toch logisch dat de wethouder zegt dat hij dat niet binnen een of twee jaar kan zeggen maar dat hij het meeneemt?"

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Dat is geen garantie. Bij het laatste punt over financiële tegemoetkoming heeft de wethouder gezegd dat we op zijn minst de gewonnen grond die uit de Maas gehaald wordt, op ons grondgebied betaald moeten krijgen. Mag ik u erop wijzen dat de grond ook redelijk goed verkocht is toen wij het Strandbad verdiept hebben? Daar hadden we geen zandverwerkingsinstallatie voor nodig. Dus zonder zo een installatie kunnen we het ook op een goede manier verkopen."

de heer I.R.Q.M. van de Voordt (CDA): "Dat was eigendom van de gemeente, als ik het goed heb. Dat is wel een verschil."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Ja, en hoe ligt dat dan nu?"

de heer I.R.Q.M. van de Voordt (CDA): "Het was van particulieren en is verkocht aan zandontgravers. De gemeente vraagt nu een toeslag. Wat u suggereert is een volledig bedrag zoals toen, maar dat is niet te vergelijken."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Ik denk dat u daarin gelijk heeft."

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "Voorzitter, ik stel vast dat de SP wederom vanavond niet tot het gaatje durft te gaan. Zij vindt het wel een sympathieke motie, aardig bedacht en leuk maar als het eropaan komt, zegt ze dat ze haar handen vrij wil houden. Ze wil te allen tijde kunnen zeggen dat ..."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Als u zegt dat we tot het gaatje moeten gaan, dan zeg ik: "Wij willen die centrale daar niet hebben omdat er een veel betere locatie is". U speelt gewoon een politiek spelletje. U zit te zoeken hoe u het college tegemoet kunt komen en in het hele verhaal mee kunt gaan. Sorry dat ik het niet anders.."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Wacht even."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Voorzitter, u volgt de orde toch al niet."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Mijnheer Geurts, ik ontneem u zo dadelijk het woord."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Dat doet u toch al."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "In dezen staan we helemaal aan het begin van procedures die tot de uiteindelijke besluitvorming moeten leiden. Winstpunt van vanavond is dat een meerderheid van de raad een aantal heldere kaders heeft aangegeven. U gaat met uw vragen veel dieper in op zaken die nog uitgezocht moeten worden. Daar kunnen we de hele avond mee vullen. U hebt uw punt duidelijk gemaakt door te zeggen dat u de zandverwerkingsinstallatie niet wilt en dat is uw goed recht, maar beperk u verder tot de kaderstelling waarmee het college verder aan de slag gaat. Ga niet tot in detail in op allerlei vragen die straks bij de besluitvorming, of vanzelf, aan de orde komen. U krijgt van mij de kans om daar nog wat aan toe te voegen en dan ga ik naar de heer Gubbels. Daarna krijgt de wethouder nog het woord en sluit ik dit punt af."

de heer J.H.M. Gubbels (D66): "Voorzitter, ik ben ernstig teleurgesteld. Ik dacht dat vragen stellen een democratisch recht was, zeker in dit verband, en dat je dan ook antwoorden krijgt. Ik hoor nu een hele discussie, een heel woordenspel tussen diverse fractievoorzitters en andere afgevaardigden. Dat vind ik erg jammer. Bij mij roept het weer vragen op. De VVD spreekt over kaders en de heer Seegers zegt dat het harde garanties zijn. Ik weet het zo langzamerhand niet meer. Wat ik wel weet is dat ik mijn vragen in eerste termijn beantwoord wil hebben. Dank u wel."

mevrouw H.H.A.H. Cuijpers-Buskes (CDA): "Voorzitter, heel kort. Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Seegers en de heer Beurskens. Wij hebben kaders gesteld. Wat betreft het traject pleit ik voor een goede communicatie met de burger. Ook pleit ik ervoor er duidelijkheid komt over waar men in welke fase terecht kan. Dat was het."

de heer J.H. Jenniskens (wethouder): "Dank u wel voorzitter. Misschien was een gedeelte van de discussie niet ontstaan als ik het papiertje aan mijn rechterzijde met de vraag van de heer Gubbels tijdig had gepakt.
Eigenlijk had de heer Gubbels maar een vraag. Hij vroeg of B en W zich wilde inzetten voor een andere lokatie. Daar heb ik een heel helder antwoord op. Vooralsnog zijn we dat niet van plan. Alle acties op dit moment zijn op deze locatie gericht. De reden daarvoor is dat dit een onderdeel is van een pakkage-deal voor het hele gebied. Er moet beveiligd worden. Alles heeft zijn plaats en de verwerking van het materiaal moet op deze plek gebeuren. De heer Geurts heeft het zo-even gehad over de locatie Venlo. Venlo is als locatie niet aan de orde. Het is een fabel dat daarover een verzoek van Venlo bij ons zou liggen.
De heer Geurts vindt het vreemd dat de startnotitie door de initiatiefnemer is opgesteld. Een startnotitie MER wordt altijd door een initiatiefnemer opgesteld."

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Dat heb ik helemaal niet gezegd. Ik was verbaasd over het feit dat u dat commerciële bureau uitgenodigd had. Ik had daar een onafhankelijk bureau voor genomen. Daar was ik verbaasd over en niet over de startnotitie."

de heer J.H. Jenniskens (wethouder): "Ja, goed, dat bureau is het enige wat op dit moment het beste op de hoogte is van de materie. Dan zou het toch vreemd zijn als je dat bureau niet de voorlichting zou laten doen aan de bevolking.
Voorzitter, ik denk dat ik alle vragen beatwoord heb. Ik laat het hierbij."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Mijnheer Geurts, u wilt nog reageren?"

de heer P.J.J.M. Geurts (SP): "Ja, nu kan ik op de alternatieve locatie reageren. Dat kan ik, even voor de duidelijkheid, nu pas doen nadat ik het antwoord heb gehoord.
Wethouder, u zegt dat we het op deze locatie moeten doen omdat er een pakkage-deal is. Waarom kan deze pakkage-deal niet gemaakt worden op de plaats bij Venlo als het gaat om de veiligheid met de Maas? Ook daar komen revenuen uit die wellicht daarvoor gebruikt kunnen worden. Ik kan mij niet voorstellen dat het onmogelijk is om bijvoorbeeld de verwerkingsinstallatie voor tien jaar te houden en wanneer het voor de beveiliging langer nodig is een nieuwe procedure op te starten. Zo is er een aantal punten waar we meer garanties kunnen krijgen. Maar kennelijk zijn de andere fracties snel blij met de antwoorden van de wethouder en dat stelt mij enigszins teleur. Er is gesproken van een kater na de informatieavond maar ik krijg van dit soort discussies ook een kater."

de heer J.H.M. Gubbels (D66): "Voorzitter, mag ik nog even reageren? Ik heb een vraag aan de andere fracties. Er ligt een motie, de wethouder heeft wat aanvullingen gegeven en ik heb het door mijn reactie in eerste termijn wat aangescherpt (einde termijn, fietspad enzovoorts). Zijn de fracties bereid om de motie tijdens een schorsing te bespreken en eventueel aan te scherpen? Zo ja, dan vraag ik hierbij een schorsing aan. Zo nee, dan is mijn eindoordeel duidelijk."

de heer H.J.A.C. Beurskens (VVD): "Wij zien niet hoe we het nader kunnen aanscherpen. Dit moet mede het onderhandelingsresultaat zijn van wat het college doet. Ik kan me best voorstellen dat aan het einde van de onderhandelingen helder is hoelang de Maaswerken gaan duren en dat we dan in plaats van "niet langer dan" een periode invullen. Op dit moment zie ik geen noodzaak maar ook geen mogelijkheden om dat verder aan te scherpen."

de heer P.J.M. Seegers (PvdA): "Voor mij geldt hetzelfde. Nu al een termijn stellen kan niet. Als de zaak in werking gaat treden - als het gaat gebeuren en laten we daar maar van uitgaan - dan kun je wellicht op dat moment aangeven hoeveel jaar er waarschijnlijk nodig is. Dat moet je nu dus niet doen; dat gaat niet.
Ik vind het fietspad een punt voor onderhandelingen. Als dat daar uitkomt - ik kan me dat overigens niet voorstellen - vind ik dat prima. Als er maar voldaan wordt aan hetgeen in de motie staat. Dat kan op deze manier of op een andere manier, maar ik zie geen reden om de motie ver aan te scherpen."

mevrouw H.H.A.H. Cuijpers-Buskes (CDA): "Voorzitter, ik wil op dezelfde manier reageren. Hier zijn kaders ingesteld. Als het binnen deze kaders nodig is om bijvoorbeeld een fietspad aan te leggen horen we dat wel. Dat is van latere orde. Ik denk dat dit voldoende is."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Mijnheer Gubbels, bent u nog van gedachten veranderd?"

de heer J.H.M. Gubbels (D66): "Nee, ik had gehoopt dat er een aanscherping mogelijk was. Dat is dus niet het geval. Ik vind dat de motie onvoldoende garanties biedt en niet hard genoeg is. Ik vind dat we de huid beter zouden kunnen verkopen. Ik vind dit te zwak en ik onthoud de steun van D66 voor deze motie."

de heer B.G.W. Vervoort (CDA): "Ik vind dat vanavond weer eens heel duidelijk is geworden waarom er tien jaar na de overstroming nog geen Maasbeveiliging is. Hier is weer eens duidelijk geïllustreerd wat wij bij zulke belangrijke dingen doen: praten, papier verzamelen, rapporten maken, tijd verslinden en bezwaren maken. En aan de overkant zitten de voorbeelden."

de heer C.H.C. van Rooij (burgemeester): "Mijnheer Vervoort, ik wil de discussie nu beëindigen. Ik constateer dat de raad in meerderheid de ingediende motie heeft aangenomen. SP en D66 zijn tegen de motie. Wij zullen ongetwijfeld nog op dit punt terugkomen wanneer de nadere onderzoeken, de informatie en de procedures aan de orde zijn. Dank u wel."
Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel