Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 31 oktober 2008 werd in Provinciale Staten gesproken over de ontwikkelingen van Klavertje 4, Greenport en de Floriade. Pierre Diederen, Statenlid voor de SP, vertelt in onderstaand verhaal wat hij naar voren heeft gebracht in het debat.

"Er zijn heel grote plannen voor het gebied tussen Maasbree, Horst, Sevenum en Grubbenvorst. Enorme economische ontwikkelingen zullen plaats vinden als het aan de plannenmakers ligt en het landschap zal daardoor helemaal veranderen. Enorme bedrijfshallen zullen verschijnen en er zullen nog meer kassen in het gebied komen. Bovendien wil men 8 megastallen in het gebied neerzetten. Een nieuwe weg, de zogenaamde Greenportlane zal het gebied ontsluiten".

Pierre Diederen: "De SP vindt het prima als er voor een gebied plannen worden gemaakt, dat geldt ook voor Klavertje 4. Daarbij vinden wij het erg belangrijk dat er genoeg draagvlak is bij de mensen die in het gebied wonen. Wij denken dat de plannen voor Klavertje 4 erg goed zullen zijn voor de ondernemers die veel geld zullen verdienen. Daar is op zich niets mis mee, maar het mag niet ten koste gaan van de mensen die nu in het gebied wonen en werken. De SP volgt de plannen rond Klavertje 4 daarom heel kritisch. Wij willen niet dat de ontwikkeling van Klavertje 4 ten koste gaat van de mensen die nu in de regio wonen en wij zijn bang voor negatieve effecten voor boeren en tuinders in heel Zuid Oost Nederland".

In de bespreking van 31 oktober heeft de SP 10 vragen gesteld over de ontwikkelingen in Klavertje 4:

1. Wat vindt de bevolking van de plannen?
De SP maakt zich grote zorgen over de grote veranderingen die in het landschap zullen plaatsvinden. Het open cultuurlandschap zal verdwijnen en de mensen die nu in het gebied wonen en werken moeten verdwijnen. Grubbenvorst dreigt helemaal ingesloten te worden door bedrijfshallen en kassen. De SP wil weten wat de bevolking in het gebied van de plannen vindt.

2. Wat betekent Cradle to Cradle?
De provincie heeft de mond vol van Cradle to Cradle als ze praten over de toekomst van Klavertje 4 en de Floriade. Cradle to Cradle lijkt steeds meer op een mooi verkooppraatje, maar wat het precies inhoudt, dat weet eigenlijk niemand. Duurzaamheid en economische groei zonder vervuiling lezen we in de plannen maar het is voor de plannenmakers erg makkelijk om vol trots te praten over die prachtige principes van Cradle to Cradle als we niet weten wat Cradle to Cradle is en wat het betekent voor Klavertje 4. De SP wil snel weten wat wordt bedoeld met het Cradle to Cradle principe.

3. Wie gaan er in het gebied werken?
Met de plannen voor Klavertje 4 wordt heel veel werkgelegenheid gemaakt. Het gaat om slecht betaalde banen, meestal op afroepbasis. Tomatenplukken, potplanten stekken, hapklare sla verpakken en kippen slachten. Er zullen veel buitenlandse werknemers naar het gebied komen en het is niet duidelijk of die buitenlandse werknemers zullen integreren of dat die buitenlandse werknemers voor korte tijd in het gebied werken om dan weer terug te gaan naar hun land van herkomst.

4. Komen er Megastallen in het gebied?
De SP is tegen verdergaande schaalvergroting in de veehouderij. In Klavertje 4 geldt dat helemaal. Er zijn enorme risico´s voor de volksgezondheid als allerlei voedselverwerkende bedrijven dicht bij intensieve veehouderij bedrijven liggen. In de medische wereld zijn grote zorgen over de MRSA-bacterie die voorkomt in varkenshouderijen en over de kans dat er een dodelijk griep-virus zal ontstaan als kippen en varkenshouderijen dicht bij elkaar liggen. De SP wil weten hoeveel intensieve veehouderij in Megastallen in het gebied zijn gepland.

5. Welke plannen zijn er voor de Greenportlane?
De SP vindt dat bij plannen voor gebiedsontwikkeling heel goed gekeken moet worden naar het openbaar vervoer. Als mensen makkelijk, goedkoop en comfortabel gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer dan zijn er minder wegen nodig. De Greenportlane moet een soort verbinding worden tussen de A76 en de A73. Wij vinden dat er voor gezorgd moet worden dat die weg geen sluiproute wordt voor verkeer op de snelwegen en wij willen weten hoe het openbaar vervoer in het gebied er uit zal zien.

6. Wordt de ruimte zuinig gebruikt?
Natuurlijk vinden projectontwikkelaars het schitterend om aan Klavertje 4 mee te werken. Goedkope landbouwgrond wordt veranderd in dure projectgrond. De terreinen die nu in gebruik zijn als landbouwgrond kosten ongeveer Euro 10,- per meter en zullen na de ontwikkelingen wel 12 keer zo duur zijn. De SP vind dat er ook gekeken moet worden naar bedrijfsterreinen die nu braak liggen of verloederd zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat bedrijven zich op de nieuwe terreinen van Klavertje 4 mogen vestigen. Wij willen weten of er zuinig omgegaan wordt met de ruimte.

7. Zal fijnstof een groot probleem worden?
Fijnstof veroorzaakt grote gezondheidsproblemen bij mensen. Vooral jonge kinderen ontwikkelen door fijnstof allergie en huidziektes zoals eczeem, maar ook volwassenen en ouderen ondervinden nadelige gevolgen van veel fijnstof in de lucht. Het vele extra verkeer in het gebied en zeker de komst van extra stallen voor kippen zullen een flinke verhoging van het fijnstof in de lucht veroorzaken. In Limburg is er nog geen fijnmazig systeem waardoor onderzocht kan worden waar dat fijnstof vandaan komt en de SP vindt dat die fijnmazige metingen er snel moeten komen. Wij willen weten wat de plannen betekenen voor de fijnstof problematiek.

8. Wat betekenen de plannen voor de landbouw in Zuid Oost Nederland?
De enorme schaalvergroting van de landbouw in het gebied zal effecten hebben in heel Limburg en Brabant. Tuinders, veehouders en akkerbouwers zullen de invloed van de schaalvergroting in Klavertje 4 duidelijk merken. Er zullen landbouwbedrijven die nu rendabel zijn failliet gaan. Wij willen dat die effecten goed onderzocht worden. In andere provincies worden daarom Landbouw Effect Rapportages gemaakt zodat de effecten van de ontwikkelingen goed bekeken kunnen worden. Wij willen dat die Landbouw Effect Rapportage in Klavertje 4 ook wordt gebruikt.

9. Blijft het gebied leefbaar tijdens de Floriade?
Enorme verkeersstromen zullen ontstaan als de Floriade plaatsvindt in 2012. Het mag niet zo zijn dat daardoor de bevolking de deur niet meer uitkan doordat het verkeer volledig vastzit. Bovendien moeten de veilingen ook gewoon doorwerken als al dat verkeer zijn weg zoekt. De SP hoopt dat er transferia zullen worden gemaakt zodat bezoekers aan de Floriade die met de auto komen buiten het gebied parkeren en met openbaar vervoer hun weg vervolgen.

10. Waarom is een N.V. nodig om de ontwikkelingen te sturen?
Met groot gemak hebben de plannen makers groen licht gekregen om een N.V. op te richten om de plannen in het gebied uit te voeren. De S.P is daar fel op tegen. Wij vinden dat de gemeenteraden en provinciale staten de baas moeten blijven in het gebied. Het is heel slechte als de openbare ruimte wordt weggeven aan een N.V. die zo veel mogelijk winst wil maken. De openbare ruimte is een publiek belang en hoort thuis in handen van de overheid!

(Bron: SP-fractie Provinciale Staten van Limburg, 1-11-'08)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel