Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Woensdagavond 22 maart 2023 wordt in de Turfhoeve in Sevenum een informatieavond over de opzet van een luchtkwaliteitsmeetnetwerk door de gemeentes Peel en Maas, Horst aan de Maas en Venray. Het betreft de eerste stappen om te komen tot een regionaal luchtkwaliteitsmeetnetwerk. Het programma gaat in op de onderdelen ‘geur en beleving’ en ‘fijn stof metingen’. Hierbij worden inwoners van de drie gemeentes zoveel mogelijk betrokken door bijvoorbeeld de plaatsing van een fijn stof meter nabij hun woning of onderneming. Het project wordt getrokken door de gemeente Venray.

Het ‘geur en beleving’s deelproject wordt uitgevoerd door Con A&F. De fijn stof metingen vinden plaats onder leiding van de Rijks Uitvoerings Dienst Zuid Limburg (RUD-ZL). Voor het driejarig project is subsidie verleend door IBP Vitaal Platteland.

Het project zoekt nog naar deelnemers die de fijn stof meetkits willen plaatsen bij hun woning of onderneming.

Meer dan 10 jaar geleden (2011) hebben inwoners van Grubbenvorst aangedrongen om fijn stof metingen te gaan verrichten rond de toendertijd te vestigen van Intensieve Veehouderijen. Het meetstation Hoogheide is toen geplaatst en was tot een jaar geleden operationeel. De metingen en rapportages waren onvoldoende om de vraag te kunnen beantwoorden of de innovatieve luchtbehandelingsapparatuur ook in de praktijk voldoet. Meerdere keren is door ver. Behoud de Parel aangedrongen op verbetering. Hoogheide blijkt weinig zin te hebben. Dit wordt ook blijkens de gesprekken die Behoud de Parel heeft gehad met de gemeente onderkend.

Samen met burgerinitiatieven elders in Nederland en het RIVM is begonnen met de ontwikkeling van low-cost meetkits om de luchtkwaliteit real-time te meten. Ver. Behoud de Parel nam daarin een leidende rol. Ook de gemeente Horst aan de Maas is tevergeefs gevraagd om ondersteuning in tegenstelling tot bijv. de gemeente Land van Cuijk.

In april 2021 heeft de vereniging de gemeente Horst aan de Maas nogmaals benaderd om te komen tot een regionaal meetnetwerk. Ditmaal was de gemeente enthousiast. Binnen enkele maanden moest het er dan toch van komen was het idee. Nu woensdag 22 maart 2023 is toch van gekomen: de informatieavond over de opzet van Grenzeloos Meten, luchtkwaliteit meten in noord Limburg.

Hoewel Behoud de Parel in april 2021 in feite de aanzet heeft gegeven om te komen tot Grenzeloos Meten trekt Behoud de Parel zich terug uit het project. In de brief van 16 maart 2023 (zie bijlage) aan de gemeente worden de vele redenen en minimale voorwaarden uiteengezet.

De redenen zijn velerlei. Meer dan twee jaar bakkeleien en niet echt het idee hebbend dat er een luisterend oor is en er wat met de bijdragen en verbeteringsvoorstellen gedaan wordt, vaagheden, ontbreken van ammoniak en stikstofoxide metingen, geen fiducie hebben in de kwalitatieve aanpak, de matige bedrijfsmatige aanpak, gemis van toegespitste data analyse en gemis geplande acties en mogelijke maatregelen doet het beeld van een falend meetstation Hoogheide weer opdoemen.

De vereniging heeft nu meer dan 5 jaar gemeten, heeft landelijke contacten en een erkende ervaring in emissies waaronder fijn stof, ammoniak, stikstofoxides en geur in de Limburgse agrarische regio. Zij voorziet dat over een aantal jaren de waarschijnlijke uitkomst en wat er mee gedaan wordt hetzelfde zal laten zien.

Behoud de Parel houdt op haar website de geschiedenis bij van alle interacties en gebeurtenissen betreffen luchtkwaliteitsmetingen in de regio. Hier worden alle verslagen van de bijeenkomsten met de lokale overheden en gebeurtenissen weergegeven zodat de lezer zijn eigen conclusies kan trekken. De brief van 16 maart van Behoud de Parel beschrijft in hoe verre en voorwaarden waaronder de vereniging nog mogelijkheden ziet aan het Grenzeloos Meten project deel te nemen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel