Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op dinsdag 26 februari trokken twee acties van vereniging Behoud de Parel met betrekking tot de varkensstallen van het NGB de aandacht. 's Middags hoorde de rechter de argumenten voor of tegen het stilleggen van de bouw van de nieuwe stallen van de vertegenwoordiger van vereniging Behoud de Parel, Mr. Wösten, de provincie Limburg en Martin Houben, eigenaar van de varkensstallen. 's Avonds debatteerde de gemeenteraad van Horst aan de Maas over het verzoek van Behoud de Parel aan B&W een onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten, nu is gebleken uit onderzoek van de Universiteit Wageningen dat luchtwassers zoals die gebouwd worden bij de varkensstallen van het NGB veel minder presteren dan eerder beloofd.

Rechtszaak
Dinsdagmiddag 26 februari boog de rechter zich over de vraag of de bouw van varkensbedrijf Houbensteyn Heideveld, onderdeel van het Nieuw Gemengd Bedrijf in Grubbenvorst meteen worden stilgelegd of niet? De luchtwassers van het blijken veel minder stank tegen te houden dan waar van uit was gegaan. Daar draaide het dinsdag voor de rechtbank Limburg om. Vereniging Behoud de Parel heeft een procedure bij de rechtbank aangespannen om de bouw van het varkensbedrijf met 19.000 varkens onmiddellijk stil te leggen (lees hier een toelichting op de inzet van Behoud de Parel). De reden voor de procedure is het onderzoek naar luchtwassers van Wageningen UR, waardoor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft besloten niet uit te gaan van 85% geurreductie van luchtwasser maar van hooguit 45%. In de praktijk betekent dat een toename van de stank met een factor vier. Volgens Valentijn Wösten betekent dit niet meer of minder dan een milieucatastrofe die over Grubbenvorst en omgeving wordt uitgestort. Wösten: “Er is aan dit bedrijf specifiek opgelegd dat ze 85% geuremissie zullen realiseren en dat blijkt uit het onderzoek van Wageningen UR onhaalbaar, dus mag het er niet komen.” Rechter Schelfhout kan in de ogen van Wösten niet anders beslissen dan tot een onmiddellijke bouwstop vooruitlopend op de bodemprocedure.

Tijdens de zitting betoogde de provincie dat er geen sprake zou zijn van urgentie, omdat de varkens pas in september van 2019 in de stallen geplaatst worden. Mr. Wösten stelde daar tegenover, dat naar mate de bouw van de stallen en de luchtwassers verder gevorderd is, het moeilijker wordt om de ongewenste situatie te stoppen. Eigenaar Martin Houben stelde dat hij - in samenspraak met de provincie - toe kon zeggen dat hij er alles aan zou doen om de eerder beloofde 85% reducatie van stankuitstoot te halen. Daar hoefde volgens hem de vergunning die de provincie verleend heeft, niet voor te worden aangepast.Volgens Martin Houben zal ‘het streven naar meer’ zeker gaan lukken. Zelfs het halen van een emissiereductie van 85% acht hij haalbaar. “We bouwen een heel duurzaam bedrijf en willen goed doen voor de omgeving. We zijn geen bedrijf dat de grenzen opzoekt.”.
De provincie stelde dat met het gewijzigde voorschrift (dat die 85% reductie-plicht loslaat en vervangt door een inspanningsverplichting) een voor omwonenden betere bescherming ontstaat. Wösten wees er op dat je maar een heel klein beetje verstand hoeft te hebben om te bedenken dat dat flauwekul is. Verder wees Wösten er op dat in de vergunning van 2015 een voorschrift staat - toegevoegd door de Raad van State (!) - dat dwingend een stankreductie van 85% oplegt.
Binnen twee weken doet rechter Schelfhout uitspraak.

Raadsvergadering Horst aan de Maas
De door het NGB beloofde "inspaningsverplichting" kwam 's avonds in de gemeenteraad van Horst aan de Maas ook nog eens uitgebreid aan de orde naar aanleiding van de brief van Behoud de Parel met het verzoek onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten van de falende luchtwassers voor de omwonenden.

Paul Geurts, bestuurslid van Behoud de Parel, schetste de raad voorafgaande aan het debat nog eens de ernstige gevolgen voor de omwonenden (zie bijlage), maar wethouder Beurskens (Essentie) wees op de inspanningsverplichting die het NGB zichzelf opgelegd zou hebben, om te betogen dat er geen problemen hoefden te ontstaan bij de varkensstallen en dat een onderzoek naar de gezondheidseffecten als gevolg van stank daarom ook niet nodig was.

Beurskens stelde in zijn reactie op het verzoek van Behoud de Parel tot een herberekening van de onderzoeksgegevens in een rapport van GGD Limburg Noord uit 2012, dat de vergunningen die verleend zijn aan het NGB afkomstig zijn van de provincie en hij betoogde dan ook dat de provincie moest besluiten of er wel of niet nader onderzoek gedaan zou moeten worden naar de gezondheidseffecten in de nieuwe situatie, met slechter functionerende luchtwassers. Hij toonde zich wel bereid daarover met de provincie in contact te treden en  zo spoedig mogelijk het resultaat van dat contact aan de raad te melden. Overigens heeft de GGD Limburg Noord een reactie op een vergelijkbaar verzoek vanuit de stichting Max 5 oudeur  (lees hier het artikel op deze site over die brief) verwezen naar het standpunt van de gemeente. Zij antwoorden in hun brief aan Max 5 odeur (zie bijlage) dat ze overleg hebben gehad met de gemeente Horst aan de Maas en die had gesteld dat de provincie Limburg juridisch gezien de enige is die maatregelen kan nemen inzake de luchtwassers en dat er daarom door de gemeente vooralsnog niet tegemoet gekomen zou moeten worden aan het verzoek van Behoud de Parel. Daarmee schoof Beurskens consequent de verantwoordelijkheid van de gemeente Horst aan de Maas voor de gezondheidssituatie van de burgers - die hij op zich wél erkende - van zich af richting provincie.

In het debat wees de SP de wethouder op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente inzake de gezondheid van haar burgers. De partij vroeg wanneer de wethouder de raad kon informeren over zijn overleg met de provincie. Wat betreft de te nemen maatregelen vroeg de SP of er wellicht meer luchtwassers zouden komen, nu de geplande luchtwassers onvoldoende functioneren. Wat betreft het verzoek van Behoud de Parel benadruktede woordvoerder van de SP dat het Behoud de Parel uitdrukkelijk bedoeld is om de feiten boven tafel te krijgen. Dan pas kun je immers bekijken of maatregelen nodig zijn.

D66/GroenLinks sloot zich aan bij de opmerrkingen van de SP en hoopte er op dat de situatie bij de varkensstallen van het NGB zou verbeteren.

De PvdA vroeg aan de wethouder of gemeente of provincie inmiddels ook een onderzoek gedaan heeft naar de effecten van de falende luchtwassers, zoals Behoud de Parel dat heeft laten doen. Verder wees de PvdA er op dat door de gemeente al in 2008 - bij de besluitvorming over de komst van het NGB - beloften zijn gedaan over geuremmissie, amoniakuitstoot en de gezondheidssituatie. Die beloftes kunnen nu kennelijk niet waar gemaakt worden. Toentertijd was volgens de PvdA het hele gemeentebestuur erg enthousiast over de komst van het NGB, tot aan de burgemeester toe. Dat schept verplichtingen vanuit de gemeente richting burgers in het algemeen en de omwonenden in het bijzonder. De verantwoordelijkheid afschuiven naar de provincie vindt de PvdA "te goedkoop". "De risico's voor de volksgezondheid wordt in het Witveld slechter en het gaat meer stinken". Vandaar de vraag aan Beurskens of hij al initaitieven heeft genomen om de situatie te verbeteren.

De VVD vraagt zich met de PvdA af wat de wethouder gaat doen met de beschikbare gekomen gegevens over de verslechterende toestand.

In diens reactie op de raadsleden bleef wethouder Beurskens op zijn standpunt staan dat hij eerst moest overleggen met de provincie over het wel of niet nemen van maatregelen en/of doen van onderzoek. Overigens plaatste hij ook kanttekeningen bij de conclusie dat de luchtwassers per definitie slechter zouden gaan presteren. Onderzoek in Nederweert zou volgens hem aangetood hebben dat bij een goed onderhoud van de luchtwassers toch vergelijkbare prestaties (85% emmisiereductie) bereikt zouden kunnen worden als eerder in het vooruitzicht gesteld. In ieder geval - zo benadrukte Beurskens ten slotte - zou het eventueel stil leggen van de bouw van de varkensstallen niet aan de orde moeten zijn. "En dat zou ook niemand moeten willen...", aldus de wethouder. Voor de PvdA toont de wethouder met zulk een uitspraak dat diens verzekering dat de gemeente verantwoordelijk is voor de gezondheidssituatie niet serieus te nemen is.

Aan het einde van het debat stelde het CDA dat er geen sprake zou zijn van gezondheidsrisico's, want "ziektekiemen" zouden wél weggezuiverd worden door de luchtwassers (PS: dat stank op zich ziekmakend is, is het CDA kennelijk ontgaan, los van de vraag of je voortdurend in zulke stank zou willen en kunnen wonen...).

Op het BLOG van Wim Moorman - Horst-sweet-Horst - besteedt Moorman ook aandacht aan het debat in de gemeenteraad. Diens bijdrage is hier te lezen.

Het debat in de gemeenteraad naar aanleiding van de brief van Behoud de Parel kunt u hier volgen. Het debat begint na 1 uur en 26 minuten (vooruit zetten).

Paul Geurts spreekt de raad toe.
 

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel