Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG) Witveldweg kan binnenkort omgedoopt worden tot LOG Houbensteyn! Nadat Houbensteyn als partner van het Nieuw Gemengd Bedrijf (NGB: naast de 35.000 varkens ook een kippenstal met 1,2 miljoen kippen en een slachterij, een mestverwerkingsinstallatie én een composteerderij) zich vestigde in het LOG heeft Houbensteyn nu het varkensbedrijf van Hagens - ook gelegen in LOG Witveldweg - opgekocht. De dominantie van Houbensteyn in het gebied wordt daarmee fiks uitgebreid, zeker met de mogelijkheden die de opkoop biedt voor het fors verhogen van de aantallen varkens in het gebied.

Hagens omvat een agrarische bedrijfslocatie van ruim 7,5 ha, bestaande uit twee aaneen gelegen bouwvlakken met een oppervlakte van 36.055 m² en 39.536 m². De grootte van de bouwvlakken en de aanwezige emissies (de hoeveelheid uitstoot van stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondhid en het milieu) bieden volgens de advertentie " zeer ruime opschalingsmogelijkheden". Op dit moment zijn er op beide locaties samen in totaal 18.708 dieren vergund met een ammoniakemissie van in totaal 19.641,69 kg NH3/jaar. Daar wordt nog aan toegevoegd dat er weinig of geen beperkingen hoeven te worden ervaren bij uitbreidingen! Naast de varkensstallen heeft het bedrijf een mestvergistingsinstallatie, waarin in enig jaar zo'n 33.000 ton mest aan input is geweest met een maximale opslagcapaciteit van 420 ton voor vloeibare co-producten. Buiten het agrarisch bouwvlak zijn twee mestbassins gelegen. De aanleg is geschied in strijd met het bestemmingsplan.

Voor een deel van het bedrijf is een vergunning Natuurbeschermingswet  verleend. Deze voorziet in het mogen uitbreiden, wijzigen en exploiteren van een varkenshouderij in de nabijheid van het Natura 2000 gebied ‘Maasduinen'. Het andere deel heeft géén Wnb-vergunning, maar is feitelijk wél Wnb-plichtig! De Wnb-vergunning is wel aangevraagd, maar in verband met de stikstofproblematiek nog niet verleend. Het bedrijf wil ook nog een nieuwe omgevingsvergunning aanvragen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), waarbij de mestvergistingsinstallatie wordt uitgebreid tot maximaal 35.000 ton per jaar.

Omwonenden hebben vaker geklaagd over het bedrijf van Hagens. De dieren zijn vrijwel allemaal gehuisvest in verouderde stallen die niet aan de eisen van de tijd voldoen. De uitstoot van ammoniak is dientengevolge veel te hoog. Tevens zijn er vanuit buurt en de vereniging Behoud de Parel diverse verzoeken gedaan tot handhaving vanwege de enorme stankoverlast op onder andere de Witveldweg. De overlast van de verouderde stallen is blijven bestaan en deze voldoen dus niet aan de huidige BBT en IPPC eisen (Behoud de Parel heeft nog onlnags een brief geschreven aan de gemeente en de provincie om hen er op te wijzen dat er strenger gehadhaafd zou moeten worden op de ICCP-eisen. Het artikel daarover kunt u hier lezen).

Ook bij de provincie Limburg zijn met grote regelmaat klachten ingediend die echter nauwelijks beantwoord werden, laat staan dat er iets verbeterde of veranderde. Het is met name de biovergister die een walgelijke stank produceert. Ook de hoeveelheid verwerkte mest en co-producten in de biovergister roept veel vragen op.

Indien Houbensteyn zou besluiten alle stallen te slopen, dan zouden er met nieuwbouw zo'n 44.310 vleesvarkens óf 8.886 zeugen gehouden kunnen worden.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel