Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 24 juni 2009 zijn de ministers van LNV (Verburg) en VROM (Cramer) een campagne gestart (“Mouwen opstropen voor het platteland”) met het doel mensen te motiveren actief aan de slag te gaan voor be-houd van het landschap. Behoud de Parel heeft de oproep van de ministers ter harte genomen en naar aan-leiding van de campagne een brief geschreven naar minister Verburg. Daarin wordt de minister naar Grub-benvorst uitgenodigd om te kijken hoe alle plannen rondom Grubbenvorst er toe leiden dat het landschap onacceptabel aangetast wordt en Grubbenvorst op een (agrarisch) industrieterrein komt te liggen.

Vereniging behoud de Parel stelt in haar brief (zie bijlage) dat zij sinds twee jaar de mouwen opstropen voor het behoud van het landschappelijke karakter rondom het dorp Grubbenvorst. De vereniging schrijft de minister dat begin 2007 een aantal mensen zich realiseerden dat Grubbenvorst, een dorp met 5000 inwoners onder de rook van Venlo, te maken krijgt met een groot aantal plannen, die er toe leiden dat Grubbenvorst aan alle kant wordt ingesloten. Het gaat daarbij om groot-schalige projecten zoals Tradeport Noord, Greenport (Klavertje Vier) met haar “Greenportlane”, het Glastuinbouwgebied Californië, Fresh Park Venlo, het Landbouwontwikkelings-gebied met het Nieuw Gemengd Bedrijf, een Centrale Zand-verwerkingsinstallatie (inclusief haven en slibdepot) en de Floriade in 2012 (zie kaartje).

De vereniging “Behoud de Parel heeft allerlei acties ingezet, om de insluiting van Grubbenvorst en de aantasting van het open landschap te voorkomen. Acties gericht op gemeenteraad en Provinciale Staten leidde er toe dat een kleine meerderheid koos vóór een verdere aantasting van de open ruimte. De vereniging constateert in haar brief dat economische belangen vóór de belangen van het landschap gaan.

Vereniging Behoud de Parel gaat er van uit dat de ministers de opgezette campagne serieus nemen en geen symboolpolitiek uitoefenen. Daarom wil de vereniging de minister informeren over de ontwikkelingen rondom Grubbenvorst en haar uitnodigen om in het kader van de campagne een bezoek te brengen aan de Parel aan de Maas, Grubbenvorst en omgeving.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel