Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel zegt haar vertrouwen in wethouder Litjens op. De manier waarop Litjens een tendentieus, onvolledig en op plaatsen onjuist rapport van de GGD naar buiten heeft gebracht, eerdere incidenten, waarbij de heer Litjens Behoud de Parel beschuldigde van het uiten van hele en halve waarheden, het niet nakomen van toezeggingen, het bevoordelen van bedrijven ten koste van natuur (Kaldenbroek) en 100 jaar oude monumentale eiken (Venrayse weg in Venlo) zijn Behoud de Parel in het verkeerde keelgat geschoten en heeft naar de mening van Behoud de Parel de geloofwaardigheid van de wethouder ernstig aangetast. Behoud de Parel wil wel de dialoog met het gemeentebestuur in stand houden.

Gang van zaken rondom de publicatie van het GGD-rapport.
Behoud de Parel schrijft dat wethouder Litjens op 26 maart 2009 gemeld heeft dat een rapport van de GGD over de gezondheidssituatie rond Grubbenvorst klaar was. Na zes maanden werd het rapport gepubliceerd. Afspraken over tijdig informeren van Behoud de Parel zijn niet nagekomen. Litjens heeft in die zes maanden niet geconstateerd dat het ging om een zeer onvolledig en op plaatsen onjuist rapport. Ondanks toezeggingen trekt Litjens het nut van een nulmeting (met betrekking tot fijnstof) en het plaatsen van meetapparatuur plotseling in twijfel.

Wethouder Litjens stelt in de gemeenteraad van 6 oktober jl. dat MRSA niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Terwijl het RIVM daar anders over denkt en er op landelijk niveau acties ondernomen worden om het gebruik van antibiotica (als veroorzaker van MRSA) in de intensieve veeteelt terug te dringen. Reagerend op de kritiek op het rapport schrijft Litjens op zijn weblog ”Als B&W staan we nog steeds achter de conclusies van het GGD-rapport. Iemand zei na de vergadering tegen mij dat "degenen die zeggen dat deskundigen zoals een GGD het mis hebben, ook ontkennen dat ook overdag de zon schijnt". Zulk een respectloze opmerking doet voor Behoud de Parel de deur helemaal dicht.

Eerdere incidenten met Litjens.
Al per brief aan het College van B&W van 6 oktober 2008 heeft Behoud de Parel aangegeven het vertrouwen in Litjens te verliezen. De brief van Behoud de Parel was een reactie op uitspraken van Litjens dat Behoud de Parel onwaarheden zou verkondigen. Na een bemiddelingsgesprek door burgemeester van Rooij is afgesproken dat voortaan vaker overleg zou plaats vinden tussen Litjens en Behoud de Parel.

Eiken dreigen door toedoen B&W alsnog te sneuvelen.
In haar brief schrijft Behoud de Parel dat B&W ten minste twee keer acties heeft ondernomen, die niet in het belang waren van Grubbenvorst. Het betrof het verzoek aan de provincie om de titel “zeer kwetsbaar natuurgebied” niet toe te kennen aan Kaldenbroek en een verzoek van B&W aan de provincie om van Greenportlane een vierbaans weg te maken (zie bijlage). Eerder had Provinciale Staten via een unanieme motie besloten een deel van de 100-jaar oude eiken langs de Venrayse weg – waar Greenportlane is gepland - te redden. Door de actie van B&W dreigen toch weer alle eiken te sneuvelen!

Dialoog in stand houden
Behoud de Parel wijst in haar brief op een onderzoek naar de politieke besluitvorming over LOG Witveld in de gemeente Horst aan de Maas van Prof. Dr. Ir. C.J.A.M. Termeer, waarin zij wijst op de mogelijkheid van reflectie. Behoud de Parel is het daar mee eens en wil er toe bijdragen dat een dialoog in stand blijft. Het opzeggen van het vertrouwen is volgens de vereniging van een andere orde. Overleg met Litjens heeft volgens Behoud de Parel geen meerwaarde meer.

Eerste reactie Litjens
Normaal gesproken reageert Litjens nogal snel op gebeurtenissen, die hem aan gaan. Zijn weblog is - getuige ook diens reacties na het debat in de raadsvergadering van 6 oktober op kritische vragen van SP en PvdA - een belangrijke uitlaatklep om zijn activiteiten bekend te maken, evenals zijn frustraties over reacties op diens beleid. Op de brief van Behoud de Parel schreef hij in zijn weblog pas op zaterdag (overigens gedateerd onder vrijdag). Eerder twitterde Litjens er wel al op los. Diens cynische twitterboodschap - rond twee uur vrijdagmiddag - was: "Dacht een rustige middag te hebben, maar gelukkig hebben we Behoud de Parel...".

In Dagblad de Limburger (en op zijn weblog) stelt Litjens dat hij altijd open heeft gestaan (en nog steeds staat) voor constructief overleg. „Ik betreur het dat zij de deur dicht maken. Ik had al verwacht dat Behoud de Parel voor de verkiezingen met een aanval zou komen. Zij kan het niet winnen op feiten en speelt nu op de man.” De beschuldigingen die de actiegroep uit, zijn volgens Litjens niet onderbouwd met feiten. „Een voorbeeld. Ik word zelfs verantwoordelijk gehouden voor een besluit van het college van Venlo over het rooien van eiken aan de Horsterweg in Blerick.”
Commentaar vanuit Behoud de Parel: "Het college van Venlo heeft juist geprobeerd eiken te redden" (zie bijlage). En wat de 'aanval op Litjens' betreft: "Verkiezingen zijn de uitgelezen mogelijkheid voor een wethouder om zich te verantwoorden voor zijn beleid. Je kunt het 'op de man' spelen noemen, maar wie moeten we anders aanspreken? Hij heeft toch - vanuit het college - de verantwoordelijkheid voor het wel of niet door gaan van de plannen rondom Grubbenvorst? Het is duidelijk dat Litjens van mening is dat hij de enige is die gelijk kan hebben. Ondanks alle rapporten van verschillende wetenschappers, waaronder het RIVM, die wijzen op de vele gezondheidsrisico's, bijvoorbeeld bij megastallen. Niet voor niets wordt er in opdracht van de ministeries van LNV en VROM diepgaand onderzoek gedaan naar de risico's. Als het aan Litjens ligt, is dat kennelijk niet nodig en hoeven ze maar naar hem te komen, om het licht te zien!"

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel