Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De ondertekenaars van dit burgerinitiatief vragen aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas:

  • Te stoppen met de procedures voor realisering van nieuwe intensieve veehouderijen dan wel de uitbreiding van bestaande bedrijven totdat de resultaten van het lopende landelijke gezondheidsonderzoek volledig bekend zijn.
  • Te komen tot een herziening van het besluit over de gebiedsvisie LOG Witveldweg van 12 februari 2008, waarbij nadrukkelijk gekeken wordt naar te nemen maatregelen om de (mogelijke) effecten van de te realiseren bedrijven op de gezondheid van de burgers in en nabij het LOG Witveld uit te sluiten.
  • Vaststellen in hoeverre maatregelen genomen dienen te worden, ter voorkoming van negatieve gezondheidseffecten met betrekking tot de andere initiatieven ter realisering van nieuwe intensieve veehouderijen, dan wel uitbreidingen van bestaande bedrijven in Horst aan de Maas.
  • Er bij de verantwoordelijke organen (met name de MER-commissie) op aan te dringen, de effecten van de IV op de gezondheid van mensen (omwonenden) mee te nemen in de toetsing van initiatieven van agrarische ondernemers.
Behoud de Parel