Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Al langere tijd voert Behoud de Parel actie tegen de komst van Greenportlane, een nieuws stuk autoweg nabij Grubbenvorst, tussen de A73 en de A67. Meer in het bijzonder heeft Behoud de Parel proberen te voorkomen dat meer dan honderdjarige eiken langs de Venrayse weg in Venlo gekapt moeten worden ten gunste van het asfalt. Voor een deel was de actie succesvol (zie het artikel op de site).
Boom gered
Maar er dreigen toch nog heel wat monumentale bomen te sneuvelen. Reden voor Behoud de Parel bij de gemeente Venlo te protesteren tegen de kap in de vorm van een ingediende zogenaamde "Zienswijze" (zie bijlage).

Tegenwerking
Bij de voorbereiding van de Zienswijze werd het Behoud de Parel overigens niet gemakkelijk gemaakt door de gemeente Venlo. Behoud de Parel kreeg bij het eerste bezoek aan “gemeentewerken” – waar de stukken ter inzage lagen - van de ambtenaar te horen dat de stukken niet gekopieerd mochten worden. Terwijl officiële richtlijnen stellen dat overheidsinstanties milieu-informatie op een zo groot mogelijke schaal beschikbaar dienen te stellen en onder het publiek te verspreiden, met name door de aanwending van informatie- en communicatietechnologieën. Overigens bleken uit de ter inzage liggende stukken niet duidelijk welke bomen nu eigenlijk gekapt gaan worden. Pas na een tweede bezoek bleken de stukken compleet.

Kapvergunningen.
Vereniging Behoud de Parel heeft in haar Zienswijze aangegeven dat zij zich niet kan verenigen met de afgegeven kapvergunningen en verzoekt het gemeentebestuur dan ook die vergunning te vernietigen. De vereniging wijst er daarbij op, dat tal van de te kappen bomen een duidelijk monumentaal karakter hebben. Zij sluit daarbij aan bij de redenen die kunnen leiden tot het weigeren van een vergunning, namelijk als er sprake is van natuurwaarde, landschappelijke waarde, beeldbepalende waarde of cultuurhistorische waarde van de houtopstand. Behoud de Parel wijst de gemeente Venlo er verder op, dat uit de ter inzage gelegde stukken niet duidelijk is of de betreffende bomen flora of fauna herbergen die wettelijk beschermd zijn.

Het belangrijkste bezwaar richt zich op het naar de mening van Behoud de Parel verlenen van een voorbarige kapvergunning. De hele Greenportlane dient volgens Behoud de Parel geen enkel doel, omdat de bedrijfsterreinen, waarvoor de Greenportlane ontsluiting moet bieden, niet noodzakelijk zijn, omdat er geen vraag is naar bedrijventerreinen. Er staan in heel Nederland enorme leegstand op “industrieterreinen”. Daarbij komt dat Venlo nog genoeg bedrijventerrein over heeft, die eerst, conform landelijk beleid, opgeknapt dan wel in bedrijf genomen dienen te worden.

Er is op dit moment nog geen enkel perceel verkocht binnen het te ontwikkelen gebied. Het argument dat deze Greenportlane dient om de Floriade makkelijker toegankelijk te maken snijdt volgens Behoud de Parel geen hout. Zij wijst er op dat het OLS zo'n 30.000 bezoekers trok en het bleek dat het bestaande wegennet dit makkelijk aan kon. Het zelfde geldt voor de recente Rozenfeesten ( 60.000 bezoekers ) te Lottum, waar een belangrijk deel van de bezoekers ook via het bestaande wegennet reisde.

Grote risico's
De vereniging uit Grubbenvorst wijst op de zogenaamde "Second opinion Klavertje 4/Greenport Venlo" van 13 februari 2009, waarin staat dat er met de ontwikkeling van het gebied - waar Greenportlane een functie in zou moeten krijgen - zeer grote financiële risico’s genomen worden. Op korte termijn ontstaat er door de benodigde investeringen een last van 133 miljoen euro, die op langere termijn en met flinke onzekerheden verevend moet worden. De genoemde financiële risico's worden uiteindelijk gedragen door de bevolking, die de kosten moet ophoesten als de plannen mislukken. Zeker gezien de huidige creditcrisis en de noodzakelijke bezuinigingen vanuit Den Haag een behoorlijke bedreiging.

Luchtkwaliteit
Constaterend dat de luchtkwaliteit in de regio toch al zeer slecht is, mede door de toename van het vrachtverkeer, lijkt het kappen van bomen, die die kwaliteit wellicht enigzins op niveau kunnen houden, contraproductief. Zeker gezien vanuit het gezichtspunt van de bewoners in dit gebied.

Herplantplicht
Officieel bestaat er een herplantplicht voor de te kappen bomen. Hoewel dat op zich een gotspe is - hoe kun je nu monumentale bomen "vervangen"? - blijkt uit de afgelopen jaren dat de gemeente Venlo herplantingen en aanplantingen buitengewoon onzorgvuldig uitvoert. Op tal van plaatsen in Venlo waar nieuwe bomen geplant werden, liet men deze gewoon verdrogen. daarbij wijst de vereniging bijvoorbeeld op de Kaldenkerkerweg en de Weselseweg/A67. Behoud de Parel verzoekt de gemeente Venlo dan ook met klem alternatieven te onderzoeken voor de ontwikkeling van Klavertje 4 en de ontwikkeling van Greenportlane, inclusief bomenkap, te staken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel