Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Enige tijd geleden liet Kalvermesterij Klopman aan Behoud de Parel weten, dat hij van plan was zijn bedrijf te verdubbelen van 1200 naar 2400 kalveren. Daarbij zou hij uitgaan van de zogenaamde Maatlat Duurzame Veehouderij, wat onder inhoud dat Klopman geen luchtwasser gaat installeren. Was Behoud de Parel al verbaasd over de uitbreiding (eerder had Klopman na een artikel in Dagblad de Limburger over die verdubbeling) aan Behoud de Parel bezworen dat er geen verdubbeling zou komen, nu blijkt dat het bedrijf - dat dus uitgroeit tot een megastal - ook niet de nodige milieumaatregelen neemt (zie ook het artikel over de brief van Klopman)!

Nadat Klopman in zijn brief van 1 oktober 2010 had geschreven over diens uitbreidingsplannen aan de Losbaan te Grubbenvorst scrhijft hij nu dat hij diens voornemen - aanmelding voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) - moet terugtrekken. Gebleken is dat toepassen van luchtbehandelingsystemen zoals een luchtwasser (voorgeschreven volgens de MDV) in de vleeskalverensector niet rendabel is. Klopman kan op het punt van emissiereductie daarom niet meer niet voldoen aan de criteria. Dat betekent dat hij niet meer voldoet aan de eisen van MDV. Klopman stelt dat diens bevindingen worden onderschreven in een artikel in vakblad Boerderij van 16 november 2010.

Kalvermestrij Klopman wordt dus een "gewone" gangbare stal, met de ammoniakemmissie van dien. De nieuwe natuurbeschermingswet schrijft voor dat de depositie van ammoniak op gevoelige gebieden niet mag toenemen. Reden voor Klopman ammoniakrechten aan te gaan kopen die een bepaalde depositiewaarde vertegenwoordigen. Per saldo wordt volgens hem daarmee de depositie op de betreffende gebieden 100% gecompenseerd en daarmee zou hij ook voldoen aan de natuurbeschermingswet.

In zijn brief (zie bijlage) vraagt Klopman aan Behoud de Parel op een artikel dat op 21 januari 2008 is geplaatst op de website te rectificeren. De reden: er zouden enkele onjuistheden staan. Het gaat Klopman vooral om de passage dat het bedrijf 36000 m³ houtsnippers zou verbranden. Dat is volgens hem onjuist. Behoud de Parel wijst er op, dat het artikel handelt over een schrijven aan de gemeente, waarin het bedoelde citaat voor komt. Daarbij baseerde Behoud de Parel zich op de vergunningaaanvrage van Klopman, waar - zo bleek later - een fout in was geslopen, die Klopman later verbeterd heeft. Het zou vreemd zijn, de waarheid geweld aan te doen en in het artikel iets anders te schrijven, dan in de brief stond. Ook al stelt Klopman dat momenteel "slechts" 150 ton wordt verbrand, wat overeenkomt met 600 m³.

Tenslotte bestrijdt Klopman dat diens bedrijf na de uitbreiding een “megastal” is. ook dat is naar zijn mening onjuist. Klopman: "In de kalversector kan pas van een megastal worden gesproken als er 2500 of meer dieren aanwezig zijn. In ons geval
wordt dit aantal niet gehaald en kan dus niet over een megastal worden gesproken". Hij vervolgt met de mededeling dat de norm van 2500 niet door hem bedacht is, maar door Wakker Dier. Het ontgaat Behoud de Parel ten ene male, waarom een stal met 2400 kalveren - die overigens door heel Europa gesleurd worden, om in Horst aan de Maas vetgemest te worden en vervolgens weer over de grens vertrekken om in het buitenland als kalfsvlees verkocht te worden - geen megastal is, omdat ze 100 dieren minder herbergt dan de door een niet officiële instantie als Wakker Dier gestelde norm.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel