Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

"Megastallen NEE" in Brabant schrijven in een nieuwsbrief aan de ondersteuners, sympathisanten en anderszins betrokken mensen bij de actiegroep, dat Gedeputeerde Staten van Brabant (CDA, VVD en PvdA) de uitspraak van Provinciale Staten van Brabant tegen de komst van megastallen aan haar laars lapt. Megastallen NEE roept op tot actie.

Megastallen NEE heeft grote bezwaren tegen de gang van zaken op het provinciehuis. Toen Megastallen NEE haar succesvolle Burgerinitiatief startte, hebben verschillende Intensieve Veeteeltbedrijven (IV-bedrijven) plannen ingediend voor een megastal. Ten tijde van het besluit van Provinciale Staten om geen megastallen in Brabant toe te staan, ging het bij deze plannen om "lopende zaken". Op 19 maart 2010 beloofden de dames en heren politici met de hand op het hart en met veel bombarie dat er “zonder een ingediende bouwaanvraag of een reeds verleende bouwvergunning geen stal zou kunnen worden gebouwd”, en ”dan gaat er geen schop meer in de grond”.

Alles moet doorgaan!
Wie schetst echter de verbazing dat er op 23 april 2010 ineens een veel ruimere uitleg van het verschijnsel "lopende zaken" werd voorgesteld? Megastallen NEE heeft hiertegen stevig geprotesteerd, maar met weinig resultaat. Het bleef een mistige set van grotendeels oncontroleerbare criteria die veel mogelijk maakten.

In de periode april-december is de druk vanuit de ambtenaren en ZLTO om de lopende zaken zo ruim mogelijk te interpreteren en maximaal uit te nutten zeer groot geweest. In de zomer heeft de heer van Heugten (CDA) met een gevolg van ambtenaren en een aantal Statenleden alle gemeenten bezocht waar dit soort zaken speelden. De bezoeken werden afgelegd onder het mom van betrokkenheid bij de gemeentelijke situatie, maar blijken achteraf tot doel te hebben gehad om bij deze gemeenten zoveel mogelijk ontheffingsaanvragen voor lopende zaken los te peuteren. Van begin af aan is er ook door de reconstructiecommissies, de belangenclubs waar burgers geen zitting of vertegenwoordiging in hebben, achter de schermen volop druk uitgeoefend op ambtenaren en colleges van de gemeenten om toch nog zoveel mogelijk zaken door te drukken.

In de maanden november en december is door het provinciale college van CDA, VVD en PvdA ook nog eens een ruimere uitleg gegeven aan het begrip "lopende zaken" door naast nieuwvestigingen ook uitbreidingen tot boven de 1,5 of 2,5 ha die nog niet definitief vergund waren te willen toestaan.

Schriftelijke aanvraag
Begin december werd duidelijk om hoeveel gevallen het ging en ook om wat er zoal werd ingediend aan onderbouwingen. Daaruit bleek dat een groot deel van de ingediende lopende zaken geen objectief controleerbare schriftelijke aanvraag hadden gedaan. Het was een ratjetoe, wat geen wonder is, omdat de regels zoveel aan duidelijkheid te wensen overlaten.

Naar aanleiding van protesten van onder andere Megastallen NEE, de BMF, de SP en diverse andere betrokkenen, en de adviezen van juristen, is de politiek gaan schuiven. In de Statenvergadering van 10 december jl. is besloten dat de er voor een lopende zaak toch minstens sprake moest zijn van een “schriftelijke aanvraag”. En waarom? Omdat een schriftelijke aanvraag moet worden geregistreerd en gepubliceerd en daarom goed te controleren is. Het handelt hier om bouwaanvragen die worden gedaan ingevolge de Woningwet. Deze moeten, wil het een "lopende zaak" zijn, ingediend zijn voor 20 maart 2010 bij B&W van de gemeente. In art. 40b Woningwet staat dat B&W meteen de datum van ontvangst op de bouwaanvraag zetten en de aanvrager een ontvangstbewijs sturen, waarop deze datum is vermeld: check 1.
In artikel 41 Woningwet staat dat B&W binnen 2 weken na ontvangst de bouwaanvraag bekend maken in een dag-, nieuws- of huis-aan-huisblad. Dit is openbaar en voor iedereen controleerbaar: check 2.

Meestal begin je je plannen met een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer, want zonder milieuvergunning mogen B&W geen bouwvergunning verlenen, want ingevolge artikel 522 van de Woningwet geldt er aanhoudingsplicht zolang er geen onherroepelijke milieuvergunning is.
Kortom: een ontvankelijke bouwaanvraag is een aanvraag waarover B&W een besluit kunnen nemen.

Ommedraai: “schriftelijke aanvraag” wordt “schriftelijke stukken”
Na het toevoegen van dit stevige en controleerbare criterium blijkt een groot aantal aanvragen niet te kunnen doorgaan. En dat is natuurlijk zeer tegen de zin van de boerenorganisaties en het CDA. De druk wordt in volle hevigheid opgevoerd, en er wordt gedreigd met exorbitante – en op duimzuigerij gebaseerde - schadeclaims.

Begin januari begon het schuiven, met het CDA en VVD in de koppositie. Daarnaast toonden ook PvdA en D’66 zich bereid om op de stevige criteria terug te komen. Dit heeft ertoe geleid dat er door Gedeputeerde Staten (CDA, VVD en PvdA) een wijzigingsvoorstel is gemaakt om de tekst “schriftelijke aanvraag” te vervangen door “schriftelijke stukken”. Het doel van deze wijziging is het mogelijk te maken dat er veel meer lopende zaken kunnen doorgaan. Natuurlijk, want er is altijd wel een “schriftelijk stuk” tevoorschijn te toveren, vooral als er verder niets controleerbaars hoeft te worden aangetoond!

Actie
Om de gang van zaken aan de kaak te stellen heeft Megastallen NEE de burgers opgeroepen opmerkingen over het wijzigingsvoorstel aan Gedeputeerde Staten te sturen. (zie bijlage). De voorgestelde wijziging is afgelopen week (19 januari 2011) gepubliceerd in de dagbladen en op de website van de provincie en burgers hebben de gelegenheid om hierop tot 16 februari opmerkingen te geven. Er is echter een probleempje: het artikelnummer dat vermeld staat in de beschrijving van de wijziging klopt niet. In de voorgestelde wijziging wordt verwezen naar artikel 9.5 lid 4, maar dit artikel bestaat niet. "Hoe onzorgvuldig, hoezeer getuigt dit van broddelwerk! En dat op zo’n belangrijk onderwerp!!!", aldus Megastallen NEE. Desondanks roepen ze de mensen op massaal haar ongenoegen over deze affaire kenbaar te maken. Om te laten weten dat de zaken in de gaten gehouden worden en dat er niet zomaar wat kan worden geklungeld en naar ieder dreigement wordt geluisterd.

Daarnaast roept Megastallen NEE de burgers op de Statenleden aanspreken op hun gedrag. Het wijzigingsvoorstel wordt op 25 februari a.s. in een ingelaste Statenvergadering behandeld. Het zijn uiteindelijk de statenleden die beslissen over deze verruiming. Mensen kunnen daarom de Statenfractie van de eigen partij direct benaderen om de zorgen kenbaar te maken. Het CDA is voor de wijzigiong, maar vooral VVD en PvdA vertonen een nogal zwalkend gedrag. En met de verkiezingen voor de deur (2 maart) is het al helemaal niet zeker wat er gaat gebeuren.

Megastallen in de verkiezingen
Op 2 maart a.s. worden de Statenverkiezingen gehouden. De megastallen, met alle kwalijke gevolgen voor onze leefomgeving, gezondheid, milieu, verkeersveiligheid en landschap, zullen een belangrijk onderwerp in de campagnes zijn. En terecht! Partijen als de SP en ook Groen Links hebben zich vanaf het begin gekeerd tegen de komst van megastallen in Brabant. De daden van de collegepartijen CDA, VVD en PvdA tonen ons de werkelijke aard van deze beestjes: pionnen van de machtige landbouwlobby, bang om écht te kiezen voor de zo noodzakelijke omslag in de veehouderij in Brabant. Want die is broodnodig en komt uiteindelijk iedereen ten goede: de gezondheid en welzijn van mens, dier en milieu, maar ook van de bedrijven en de Brabantse identiteit. Dat is pas “profit”!

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel