Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Venlo- ZON sluit 2011 af met een positief resultaat, qua omvang in lijn met de begroting. Ondanks dit positieve resultaat was de prijsvorming in 2011 ronduit slecht te noemen. Voor veel telers heeft deze slechte prijsvorming grote gevolgen. De EHEC-crisis had weliswaar beperkte invloed op het resultaat van ZON, maar zorgde wel bij telers voor een zware terugval in de afzet. Het rendement van veel teeltbedrijven is hierdoor onder grote druk komen te staan. Voor ZON zijn de ontwikkelingen in 2011 reden om verder te blijven werken aan de toegevoegde waarde strategie die het bedrijf enkele jaren geleden heeft ingezet.

De totale omzet van ZON fruit & vegetables bedroeg in 2011 326 miljoen euro (2010: 334 miljoen euro). Bij de berekening van die totale omzet gaat ZON - evenals in 2010 - naast de productomzet ook uit van de omzet uit onder meer verpakkingen en dienstverlening, waaronder logistiek en kwaliteitszorg. ZON fruit & vegetables start het jaar 2012 met 354 leden. Op 1 januari 2011 was het aantal leden 377. De afname van het aantal leden heeft te maken met de nog steeds voortschrijdende schaalvergroting van tuinbouwbedrijven in combinatie met enkele bedrijfsbeëindigingen.

Voor Fresh Park Venlo was 2011 een positief jaar, waarin de komst van de Floriade leidde tot belangrijke infrastructurele ontwikkelingen. Zo werden in 2011 de voorbereidingen getroffen voor de nieuwe hoofdingang (Gate 1), de nieuwe rondweg, en het transferium voor de bezoekers van de Floriade 2012. Inmiddels zijn deze voorzieningen nagenoeg gerealiseerd. De totale –deels door derden- bebouwde oppervlakte van Fresh Park Venlo nam toe met ruim 15.000m2. De door Fresh Park Venlo verhuurde oppervlakte in 2011 steeg met ruim 9.000m2. Evenals voorgaande jaren werd actief gewerkt aan het benaderen van nieuwe markten, zoals import, vlees, vis en zuivel.

De investeringen – onder aftrek van GMO-subsidies - van Telersvereniging ZON bedroegen € 8,7 miljoen (2010: € 5,2 miljoen). Onderdeel hiervan zijn de voor de leden van Telersvereniging ZON gedane investeringen in het kader van GMO-subsidiëring. Deze netto investeringen bedroegen € 2,5 miljoen.

Het geconsolideerde resultaat na vennootschapsbelasting van Telersvereniging ZON over 2011 bedraagt € 1,7 miljoen. Het balanstotaal is ten opzichte van 2010 (€ 99 miljoen) gedaald tot € 96 miljoen.

In 2012 zet ZON fruit & vegetables onverminderd in op groei van de afzet naar de handelbedrijven en de retailbedrijven, waarbij meer dan voorheen ook wordt gekeken naar markten zoals Amerika en Japan. Bij de focus op de toegevoegde waarde strategie ligt het accent primair op marketing en innovatie, maar wordt daarnaast ook stelselmatig gewerkt aan verbetering van prestaties op het gebied van logistiek. Voor Fresh Park Venlo blijven de activiteiten in 2012 ook primair gericht op verdere uitbreiding van het aantal versbedrijven op Fresh Park Venlo.

ZON verwacht voor 2012 wederom een positief resultaat uit normale bedrijfsvoering. De in zijn algemeenheid onzekere actuele economische en financiële situatie kan van invloed zijn op de resultaatontwikkeling.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel