Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

fijnstof meetstationBehoud de Parel heeft grote twijfels over de fijnstofmetingen van het meetstation nabij LOG Witveldweg. Dat meetstation is daar geplaatst om vast te stellen of er nog ruimte is voor verdere uitstoot van fijnstof na de komst van het Nieuw Gemengd Bedrijf (35.000 varkens, 1,2 miljoen kippen). Behoud de Parel baseert haar twijfels op een onderzoek van Teus Hagen. Deze verzamelde metingen over een periode van ruim twee en een half jaar door in die periode alle gegevens van het meetstation te downloaden en te vergelijken met overheidsrapporten. Eerder (2009/2010) onderzocht Behoud de Parel de uitstoot van fijnstof en concludeerde dat er reden was voor zorg (zie: het artikel van 2010).

Teus Hagen concludeert in zijn onderzoek dat in het begin van de metingen (2012) veel fouten gemaakt werden. En ook door de tijd heen zijn vele missers te constateren. In de rapportages en de door Hagen verzamelde gegevens komen andere waarden naar voren dan door de overheid bekend gemaakt. Ook de verwijzingen naar overheidsrapporten kloppen niet.

In ieder geval blijkt dat de gemeten waarden van het meetstation nabij LOG Witveldweg (op het platteland!) hoger zijn dan in Maastricht (een stad met veel verkeer). Het valt Hagen op dat er verschillen bestaan tussen vroegere publicaties van het meetstation nabij LOG Witveldweg en actuele publicaties van dit station. Het lijkt er op dat in de tussentijd andere normen gehanteerd zijn. Aan een provinciaal ambtenaar is (in mei) gevraagd naar een verklaring voor de vele geconstateerde meetfouten, maar daarop is geen antwoord gekomen, aldus de onderzoeker.
 
Op dit moment – terwijl het Nieuw Gemengd Bedrijf nog niet gevestigd is – wordt geconstateerd dat de gemeten waarden op de grens van de geldende norm ligt. Daaruit kan geconcludeerd worden dat de toekomstige bindende norm (2015) niet haalbaar is en kan de bedrijvigheid in het LOG Witveldweg niet verder uitgebreid worden.  Reden voor Behoud de Parel een tiental vragen voor te leggen aan de gemeenteraad van Horst aan de Maas.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel