Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Binnen het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg breiden een aantal varkensbedrijven fors uit, wil het Nieuw Gemengd bedrijf zich vestigen met1,2 miljoen kippen, 35.000 varkens, een slachterij en een mestverwerkingsinstallatie  en heeft nieuwkomer Klopman, een kalvermesterij, uitbreidingsplannen, waar Behoud de Parel zich tegen verzet. Het laatste bedrijf heeft - net als veel andere kalfmesters in Nederland - te maken met stevige problemen.

Onder invloed van de regelgeving vanuit de EU is het zogenaamde Melkqutom los gelaten. Organisaties als de LTO hebben dat altijd gesteund, met als argument dat de melkveehouders daar voordeel van zouden ondervinden. De markt krijgt vrij spel en voor veel gezins- en familiebedrijven zal dat de doodsteek betekenen. Decennialang lag zorgde het melkquotum er voor dat de melkproductie aan banden gelegd werd, om melkmeren en boterbergen te voorkomen en de boeren van een stabiel en redelijk inkomen te voorzien. Dat wordt nu losgelaten.

Nu boeren meer melk zullen gaan produceren, gaan ze meer kalveren fokken. Kalfsvlees is daardoor spotgoedkoop aan het worden. Ten nadele van de vleeskalverhouders. Om de melkproductie van hun koeien op gang te houden, zorgen melkveehouders dat hun dieren elk jaar een kalf krijgen. De beste vrouwelijke kalfjes houden ze om afgeschreven koeien te vervangen of hun veestapel uit te breiden. De overige dieren  worden opgekocht door vleeskalverhouders. Als ze na zes tot acht maanden genoeg vlees op de botten hebben, gaan ze naar de slachter. Vervolgens komen ze op het bord van de consument terecht. Maar de consumptie van kalfsvlees staat steeds meer onder druk. Er wordt sowieso minder vlees gegeten terwijl het aanbod van kalfsvlees juist groeit.

Vorig jaar werden in Nederland ruim 41.000 kalveren meer geboren dan in 2013, omdat de melkveeboeren al anticipeerden op het loslaten van het melkquotum. Die trend zet dit jaar door. Ook in de buurlanden. Daarmee groeit ook het overschot dat het vleescircuit in gaat. Als gevolg van dat grote aanbod, zijn de prijzen daar ingestort. De afgelopen twee jaar is de prijs die melkveehouders voor een kalf krijgen met 70 euro gedaald. Vooral de lichte, zwakkere kalveren leveren amper nog iets op. Het inkomen van melkveehouders staat onder druk door dalende melkprijzen als gevolg van het groeiende aanbod en de Russische boycot. En de kalveren die zij zelf niet nodig hebben, zijn een blok aan het been.  Kalveren die zo licht zijn dat ze meer geld kosten dan opleveren, worden regelmatig gedood.

De afnemers van de overtollige kalveren, de vleeskalverhouders, zijn niet tevreden over de kwaliteit van het aanbod. De kalversector kampt met de gevolgen. Jonge dieren die bij elkaar in een stal staan, lopen snel infecties op en gebruiken daartegen veel antibiotica. Mede onder druk van milieuorganisaties als Behoud de Parel heeft de overheid besloten dat antibioticagebruik fors terug te dringen. Dat lukt nog maar mondjesmaat. En de reputatie van de kalversector is toch al niet al te best. Meer dan de helft van de kalveren die hier worden afgemest, komt uit het buitenland. Dat geldt ook voor Klopman in LOG Witveldweg, dat zijn klaveren vooral invoert vanuit Litouwen. Er is veel kritiek op het gesleep met die dieren. Ook vanwege het risico dat daarmee besmettelijke dierziektes Nederland binnenkomen. Binnen het LOG Witveldweg is dat extra risicovol, omdat daar erg veel IV-bedrijven geconcentreerd worden, met alle besmettingsgevaar en de daar mee samenhangende risico's - ook voor de volksgezondheid - van dien.

(Bron: Dagblad de Limburger 7-2-'15)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel