Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

In een brief aan het college van B&W en de gemeenteraad van Horst aan de Maas (zie bijlage) schrijft vereniging Behoud de Parel dat zij teleurgesteld is over de inhoud van het “Uitvoeringsprogramma Visie veehouderij Horst aan de Maas”. Eerder al had de vereniging kritiek op de in juli 2021 aangenomen “Visie”. Die is volgens Behoud de Parel te abstract en te vaag. Wethouder Tegels heeft bij het vaststellen van de visie beloofd dat in het uitvoerings-programma een en ander geconcretiseerd wordt. Daar is tot teleurstelling van Behoud de Parel echter niets van terecht gekomen.

Ontbrekende normen en streefreductiecijfers
In haar brief schrijft Behoud de Parel dat het misschien wel te veel gevraagd was om aan een vaag verhaal een gericht uitvoeringsprogramma met concrete uitwerking te koppelen. Behoud de Parel mist te realiseren normen, kengetallen en streefreductiepercentages per emissietype (geur, ammoniak, fijnstof). Daardoor is het volgens de vereniging onmogelijk de voortgang van het beleid adequaat te monitoren. De “kritische prestatie indicatoren” worden de komende jaren pas geformuleerd. En daarmee is er op dit moment helemaal geen sprake van een écht uitvoeringsprogramma. Hoewel B&W schrijft dat de “uitstoot” verlaagd moet worden, wijst het ontbreken van streefcijfers erop dat het het college ontbreekt aan échte motivatie om Horst aan de Maas te helpen aan een gezonde toekomst.  Dat betekent dat zowel de kleine en middelgrote familiebedrijven als de burgers en de hen omringende natuur vele jaren in onzekerheid worden gelaten. Daarmee ontloopt de gemeente haar zorgplicht, volgens Behoud de Parel. Uiteindelijk wekt het handelen van de gemeente op z’n minst de indruk dat het erop gericht is te vertragen en geen standpunt in te nemen.

"Het is een rommeltje bij de gemeente"
In het uitvoeringsprogramma schrijft B&W dat “de basis op orde” gemaakt moet worden. Behoud de Parel leidt daaruit af dat het dus feitelijk een rommeltje is bij de gemeente. Volgens de vereniging had de gemeente al lang de basis op orde kunnen brengen. Ook schrijft Behoud de Parel dat gesprekken die met de vereniging gevoerd worden om te komen tot een meetnetwerk traag verlopen en dat de vereniging niet betrokken is bij een notitie (“Grenzeloos meten”) waarin geschreven wordt hoe men de uitstoot wil gaan meten. Het lijkt Behoud de onjuist dat het College van B&W op de indruk wekt dat Behoud de Parel zich zou kunnen vinden in het beleid op dit punt.

Belangen machtige IV-bedrijven blijft boventoon voeren
Behoud de Parel komt in haar brief aan B&W en de gemeente tot de conclusie dat de belangen van een kleine maar nog steeds machtige groep IV-bedrijven de boventoon blijven voeren en dat het waar maken van de slogan “Gezondste regio” ver weg blijft. Dat is voor de vereniging Behoud de Parel een bittere pil. Maar dat zal haar – zo schrijft ze - er niet van weerhouden ook in de toekomst te blijven strijden voor een écht gezonde omgeving voor onze burgers en voor een verantwoorde toekomst voor onze boeren.

SP: uitvoeringsprogramma terugtrekken en vervolgens concretiseren
Eerder - op 16 november 2021 - heeft de SP-fractie in de gemeenteraad het college van B&W via een brief (zie bijlage) opgeroepen het uitvoeringsprogramma terug te trekken en en te komen met een nieuw uitvoeringsprogramma met een betere concretisering van de visie. Volgens de SP bevat het huidige uitvoeringsprogramma geen concretisering van de visie, zoals het college wel beloofd heeft. Dat gebeurde in de raadsvergadering van juli 2021, waarbij de visie is vast gesteld door de gemeenteraad. Toen is ook door andere fracties in de gemeenteraad aangegeven dat de visie te abstract en te vaag is. Volgens de SP zijn verder de bijdragen die in bijeenkomsten met “stakeholders” naar voren zijn gebracht, niet meegenomen in de visie (lees hier het artikel over het debat in juli). De SP komt tot de conclusie dat zowel de visie als het uitvoeringsprogramma nietszeggend zijn en geen houvast bieden voor agrariërs, burgers en natuur over toekomstige ontwikkelingen. Daarmee voldoet de inhoud van het uitvoeringsprogramma niet aan de toezegging van wethouder Tegels en daarom roept de SP het College van Burgemeester en Wethouders op om het “Uitvoeringsprogramma veehouderijen” terug te trekken en alsnog de visie te concretiseren in een wel duidelijk uitvoeringsprogramma en dat op een later tijdstip ter behandeling voor te leggen. En als zou blijken dat de “visie” van het college op zich te vaag is om het te kunnen concretisering, dan verzoekt de SP B&W ook de notitie met betrekking tot de visie intensieve veehouderij terug te trekken.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel