Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vereniging Behoud de Parel heeft aan alle gemeenten in Limburg een brandbrief geschreven (zie bijlage) om hen te wijzen op de verplichting van vergunningverleners om per 21 februari 2021 alle vergunningen van intensieve veehouderijen met de omvang van een IPPC-bedrijf te controleren en actualiseren. Per deze datum dient in de vergunningen opgenomen te zijn dat elke stal en activiteit voldoet aan de BBT-eisen (BBT = Best Beschikbare Technieken). Geen enkel bedrijfsonderdeel is hiervan uitgesloten. In feite hadden deze voorzieningen al gerealiseerd moeten zijn, aldus Behoud de Parel in haar brief.

Behoud de Parel stuurt de brief aan alle gemeenten nadat zij een reactie kreeg van de provincie Limburg op een eerdere brief met het verzoek aan de provincie om te controleren of voldaan werd aan de milieueisen. In de reactie van Gedeputeerde Staten van Limburg geeft GS aan dat de provincie niet bevoegd is om op te treden bij IPPC-veehouderijen waarvoor de gemeenten vrantwoordelijk zijn. De provincie ziet het niet als haar taak om de gemeenten te wijzen op haar plichten in deze. Reden voor Behoud de Parel om dan maar zélf de gemeenten op hun plicht te wijzen.

Brief aan alle gemeenten in de provincie Limburg.
In de brief aan de Limburgse gemeenten wijst Behoud de Parel de gemeenten op hun verplichtingen met betrekking tot de controle op het toepassen van BBT in de Intensieve Veehouderijen en verwijst daarbij naar de reactie van Gedeputeerde Staten van Limburg. Behoud de Parel bevreemdt het dat de provincie stelt dat het niet haar bevoegdheid is om gemeenten te wijzen op de verplichtingen van gemeenten. Verder wijst de vereniging er op dat provincie en de gemeente Horst aan de Maas zélf al te kort schieten in hun plicht te controleren, wat de vereniging verwonderlijk vindt, omdat zowel provincie als de gemeente Horst aan de Maas zich laten voorstaan op hun agrarische karakter en er naar streven "de gezondste regio" te worden vóór 2026.

Lees hier een artikel in De Limburger over het versturen van de brieven door Behoud de Parel. En hier kunt u een artikel lezen waarin bericht wordt dat de SP Limburg aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg vervolgvragen stelt over de oorzaak van de vertraging en de mogelijke alternatieven voor eventueel falende luchtwassers.

Gemeente Horst aan de Maas reageert niet op brieven Behoud de Parel.
Behoud de Parel heeft eerder een brief gestuurd aan de gemeente Horst aan de Maas (gelijktijdig met de brief aan de provincie en met dezelfde inhoud), waarin de vereniging vraagt om haast te maken met de uitvoering van wettelijke taken ter bescherming van natuur, klimaat en de leefomgeving in het algemeen. De vereniging doelt dan met name op de taak om bedrijven te controleren op het gebruik van de zogenaamde Best Beschikbare Technieken (BBT) die voorgeschreven zijn op basis van de zogenaamde IPPC-voorwaarden (lees hier het artikel over deze brief).

De gemeente Horst aan de Maas heeft tot nu toe niet gereageerd op de brief die op 4 december 2020 verzonden is. Reden voor de vereniging om op 20 januari een brief te sturen naar het College van B&W met het verzoek alsnog te reageren. Toen ook daar geen reactie op kwam heeft de vereniging op 3 februari 2021 een mail gestuurd naar de gemeenteraad van Horst aan de Maas om die te wijzen op het laakbare handelen van het College van B&W. In de mail stelt de vereniging dat het college tot nu toe niet alleen niet gereageerd heeft op de brief van Behoud de Parel over controle op de toepassing van de Best Beschikbare Technieken (BBT) in de Intensieve Veehouderij, maar óók niet op brieven over een verzoek tot ondersteuning van het meetproject van Behoud de Parel van 24 november 2020 én een brief met vragen over de Centrale Zandverwerkingsinstallatie in Raaieind (Grubbenvorst) die dateert van 3 mei 2020.

In de mail aan de gemeenteraad schrijft Behoud de Parel: "Nu het uitblijven van antwoorden op vragen van de vereniging Behoud de Parel zich structureel lijkt voor te doen, achten wij het op zijn plaats u als gemeenteraadsleden daarvan op de hoogte te stellen en u te verzoeken het college van B&W op haar gedrag aan te spreken".

Limburg schiet te kort in uitvoeren verplichting IV te controleren.
In de brief van Gedeputeerde Staten van Limburg van 4 februari 2021 (zie bijlage) op de brief van Behoud de Parel van 4 december over de verplichting tot controle op de toepassing van BBT in de Intensieve Veehouderij schrijft het college dat ze de "actualisatietermijn" van uiterlijk 21 februari 2021 - die wettelijk voorgeschreven is - niet gaat halen. GS denkt pas uiterlijk in het derde kwartaal van 2021 aan de verplichting te voldoen!

Laakbaar gedrag gemeente Horst aan de Maas en provincie Limburg.
Vereniging Behoud de Parel noemt de houding van de gemeente Horst aan de Maas en de provincie bij het uitvoeren van haar verplichting om de bevolking en het milieu te beschermen tegen de uitstoot van schadelijke stoffen te beschermen, laakbaar. "Provincie en gemeenten ontlopen hun verantwoordelijkheid, schieten zwaar te kort en dat leidt tot een voortdurende belasting van het woon- en leefklimaat van burgers en de natuur", aldus de vereniging.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel