Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Op 8 december 2020 stuurde vereniging Behoud de Parel een brief aan het gemeentebestuur van Horst aan de Maas, waarin de vereniging vraagt om haast te maken met de uitvoering van wettelijke taken ter bescherming van natuur, klimaat en de leefomgeving in het algemeen. De vereniging doelt dan met name op de taak om bedrijven te controleren op het gebruik van de zogenaamde Best Beschikbare Technieken (BBT) die voorgeschreven zijn op basis van de zogenaamde IPPC-voorwaarden. Pas op 16 maart 2021 kreeg Behoud de Parel antwoord op haar brief (lees hier het bericht over de reactie van B&W). En op 1 juni vindt er overleg plaatsen tussen vertegenwoordigers van Behoud de Parel met wethouder Beurskens en een tweetal ambtenaren over hoe de controle vanuit de gemeente te verbeteren.

In het overleg vertelt wethouder Beurskens dat de gemeenteraad naar aanleiding van de brief van Behoud de Parel vastgesteld heeft dat het college in gebreke is gebleven. Dat heeft er toe geleid dat het college een plan van aanpak heeft opgesteld om versneld tot controle te komen. Voor die controle zal veel capaciteit nodig zijn en die is momenteel niet beschikbaar. Voor het plan van aanpak zal de gemeenteraad gevraagd moeten worden om een budget, want binnen de begroting is dat niet voorhanden. Het plan van aanpak is er op gericht om binnen drie jaar tot afronding te komen en kent twee sporen: meteen bij een nieuwe en een uitbreidingsvergunningaanvraag wordt de BBT-toets meegenomen en bij de bedrijven met een bestaande vergunning wordt bij tien bedrijven via een particulier bureau gestart met controles. De rest volgt daarna. Voor het hele traject denkt de wethouder zo'n drie jaar nodig te hebben.

Volgens Behoud de Parel kan de procedure veel sneller doorlopen worden, want het gaat bij de BBT in de meeste gevallen om luchtwassers en daar kun je in de meeste gevallen volstaan met een ambtelijk besluit. Eerder heeft de provincie een vergelijkbare procedure toegepast bij het bedrijf Ashorst. Vanuit de gmeente wordt echter betwijfeld of zulk een procedure mogelijk is. En de wethouder vraagt zich hardop af of je met zo'n aanpak feitelijk niet een papieren werkelijkheid creëert. Waarop door Behoud de Parel wordt aangegeven dat het natuurlijk zaak is, daarna de feitelijke controle uit te gaan voeren of men ook voldoet aan de vergunningvereisten. De discussie over de uitvoerbaarheid van deze aanpak leidt er toe dat er een vervolgafspraak gemaakt wordt tussen Behoud de Parel en een ambtenaar om de mogelijkheden meer in detail te bespreken.
 
Op de eerstvolgende bijeenkomst met de leden van Behoud de Parel zal verslag gedaan worden van de bespreking met de wethouder en dan zal besproken worden welk vervolg gegeven wordt aan de actie van Behoud de Parel om de controle op veehouderijen in de gemeente Horst aan de Maas te verbeteren.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel