Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

10 december 2022 stuurde vereniging Behoud de Parel het schriftelijke verzoek naar het College van Gedeputeerde Staten van Limburg om een eventuele omgevingsvergunning voor een mestverwerkingsfabriek van RMS in Horst aan de Maas te weigeren. De vereniging diende dat verzoek in nadat de Raad van State de eerder door de provincie verleende vergunning vernietigd had. De provincie had de vergunning verleend aan RMS zonder een MIlieueffectrapportage op te laten stellen. Op 13 januari ontving Behoud de Parel de antwoorden van GS (zie bijlage). Voor de SP in Provinciale Staten waren de antwoorden reden om vragen te stellen aan het college van Gedeputeerde Staten.

In haar antwoord op het verzoek van Behoud de Parel stelt GS, dat RMS met haar mestfabriek een bijdrage wilde verlenen aan de oplossing van het mestoverschot van veehouderijen in de provincie Limburg. Het bedrijf zou - aldus GS - duurzame groene energie produceren uit mest en afvalstromen. Waaruit zou blijken dat er sprake is van duurzame energie geeft GS niet aan. Dat kan ze ook niet, want het college heeft geen onderzoek gedaan op dat punt. Juist dát was de reden dat de Raad van State (RvS) de omgevingsvergunning vernietigd heeft. Opvallend in de brief van GS is dat zij de overwegingen in de uitspraak van de RvS als "onbelangrijk" kenschetst. GS blijft bij haar standpunt dat een onderzoek naar de milieugevolgen in de vorm van een m.e.r. niet nodig was. Ook is zij het niet eens met de stelling van Behoud de Parel, dat Horst aan de Maas - met mestverwerkingsinstallaties bij Willems in America, het NGB in Grubbenvorst en Ashorst in Horst, die alle drie net als RMS mest van elders willen aanvoeren om hun mestverwerkingsinstallatie draaiende te kunnen houden - het "mestafvoerputje" wordt van Zuid-Oost Nederland.

Op het concrete verzoek van de vereniging om geen omgevingsvergunning (meer) te verstrekken aan RMS antwoordt het college dat er feitelijk geen vergunningaanvraag voor ligt en 'dus' hoeft het college van GS - zoals in de brief gesteld wordt - geen weigeringsbesluit te nemen. Ondertussen zegt GS dat zij - ondanks het ontbreken van een omgevinsgvergunning voor RMS - over een (positief) ontwerpbesluit voor het verlenen van een natuurvergunning aan RMS - nog gaat beslissen.

De reactie van GS op het verzoek van Behoud de Parel heeft de wenkbrauwen bij de SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg doen fronsen. Reden voor de SP-fractie om op haar beurt schriftelijke vragen te stellen aan GS (zie bijlage). De SP zegt de indruk te krijgen dat GS de uitspraak van de RvS bagatelliseert en feitelijk niet serieus neemt. De partij vraagt of die indruk juist is. Ook vraagt de SP of er sprake is van een natuur- en energiebeleid omtrent de hoeveelheid en spreiding van mestverwerkers in de provincie (mede gezien de concentratie van mestverwerkers in Horst aan de Maas).

In de brief van de SP wordt ook verbazing uitgesproken over het voornemen van het college van GS om nog een besluit te nemen over de door RMS aangevraagde natuurvergunning voor haar fabriek in Grubbenvorst, terwijl er geen omgevingsvergunning is. De SP vraagt het college of ze met deze handelwijze meewerkt aan een "verhandelbare vergunning", omdat RMS met een eventueel verleende natuurvergunning stikstofrechten op de markt kan verhandelen. Terwijl die stikstofrechten door de provincie ook gebruikt kunnen worden ten behoeve van PAS-melders. Tenslotte vraagt de SP of er momenteel gesprekken gevoerd worden met partijen over nieuwe mestverwerking of uitbreiding van bestaande mestverwerking en zo ja met hoeveel partijen.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel