Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Minister Cramer en minister van der Hoeven hebben overeenstemming bereikt met het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de nieuwe aanpak van het bedrijventerreinenbeleid. De afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020 ten behoeve van de raadpleging van de achterban.

De afspraken hebben betrekking op:
1.De behoefteraming en planning van nieuwe bedrijventerreinen;
2.De herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en de financiering van de herstructureringsopgave;
3.De regionale samenwerking tussen gemeenten op het gebied van bedrijventerreinenbeleid;
4.Verbeteringen in de kwaliteit van en op bedrijventerreinen.

Ruimtelijke Planningsopgave
Het Rijk, IPO en VNG stemden in met de afspraken over de ruimtelijke planningsopgave van bedrijventerreinen voor de periode 2010 - 2020. Partijen hebben overeenstemming dat deze planningsopgave tot en met 2020 10.965 netto ha's omvat. Daarmee past de planningsopgave binnen de kabinetsdoelstelling om uit te gaan van het Transatlantic Market scenario.

Financiering
In totaal stelt het Rijk ruim €400 mln beschikbaar tot en met 2013. Door IPO is aangegeven dat de cofinanciering door de provincies afhankelijk is van de besluitvorming van het kabinet over de voeding van het provinciefonds. Uitgangspunt blijft dat Rijk en provincies gelijkelijk bijdragen.

Afgesproken is dat de Topper middelen (107, 6 miljoen euro) via een decentralisatie-uitkering beschikbaar worden gesteld aan provincies. Provincies stellen daartoe provinciale herstructureringsprogramma's op voor 1 april 2010. Afgesproken is om in 2011 een tussenbalans te maken van de uitvoering van de herstructureringsopgave. Vanuit VROM is 107 miljoen beschikbaar voor bodemsanering door bedrijven.

De FES middelen (53 miljoen euro) voor de herstructurering zijn bestemd voor een beperkt aantal te herstructureren bedrijventerreinen van nationaal belang. Deze bedrijventerreinen worden geselecteerd op basis van de door rijk en regio gezamenlijk opgestelde integrale MIRT-gebiedsagenda's.

Regionale samenwerking
Het Rijk, IPO en VNG hebben daarnaast afgesproken dat er verplicht samengewerkt moet worden door gemeenten op het gebied van bedrijventerreinenbeleid. Regionale samenwerking draagt bij aan efficiënter ruimtegebruik. Gemeenten geven in eerste instantie zelf vorm aan de wijze waarop en met wie ze willen samenwerken. Om dat proces te stimuleren hebben de partijen besloten om een team van ambassadeurs in te stellen.

Met betrekking tot duurzaam beheer en onderhoud is afgesproken dat er een basispakket Parkmanagement zal worden uitgewerkt.

Vervolgtraject
Het convenant zal de komende maanden voor besluitvorming worden voorgelegd aan de colleges van GS en de leden van de VNG. Begin oktober buigt de ministerraad zich over het Convenant. Ondertekening van het convenant is eind oktober gepland.

(Bron: Ministerie van Economische Zaken, 25-6-'09)

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel