Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vanaf 18 januari 2010 lag het ontwerp van de structuurvisie en de PlanMER Bedrijventerrein Trade Port Noord ter inzage (zie ?q=node/1640). Trade Port Noord is één van de projecten rondom Grubbenvorst, die de leefbaarheid van Grubbenvorst ernstig zullen aantasten, als ze doorgang vinden in de gedachte opzet. Reden voor Behoud de Parel een zienswijze in te dienen.

In haar zienswijze stelt Behoud de Parel dat haar grootste zorgen uit gaan naar de teloorgang van een goede woon- en leefomgeving, de aantasting van het agrarische cultuurlandschap en de natuurwaarden. Ook de onduidelijkheid welk type bedrijf zich hier kan vestigen heeft de zorg van Behoud de Parel. De vereniging vindt het bezwaarlijk dat in beide nota’s weinig tot geen onderbouwing staat betreffende de noodzaak en de fasering van de uitbreiding.

Na aandachtige bestudering van de PlanMER en de structuurvisie Tradeport Noord (Gemeente Venlo) laat Behoud de Parel aan de Provincie Limburg, VROM-inspectie, en het Ministerie van LNV weten dat er grote fouten in de PlanMER staan. Daarbij gaat het voornamelijk om de te volgen procedure zelf. Een PlanMER is er om o.a. alle accumulaties in beeld te brengen, hetgeen niet gebeurd. Daarbij staan er ernstige fouten in de natuurcompensatie-plannen. Behoud de Parel vraagt de provincie, de inspectie en het ministerie van LNV na te gaan of de bevindingen van Behoud de Parel kloppen, en zo ja, passende maatregelen te nemen.

Behoud de Parel