Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

‘Ik zag luchtkwaliteit als een normendiscussie’
Verkeerskundigen zouden bij hun werkzaamheden meer rekening moeten houden met luchtkwaliteit. Daarvoor pleit Marleen Hovens, projectmanager bij CROW. Aanleiding voor dit pleidooi is een grafiek van het RIVM uit 2005. Hovens: ‘Ik zag luchtkwaliteit tot dan als een normendiscussie en vroeg aan milieukundigen ‘hebben we het niet over een luxeprobleem?’ Maar toen ik in die grafiek las dat het negatieve effect van PM10 (fijnstof) op de gezondheid van de Nederlandse bevolking ruim tweemaal groter is dan de effecten van verkeersonveiligheid, ben ik daar anders over gaan denken. Bij verkeerskundigen staat verkeersveiligheid terecht voorop, maar als PM10 zo slecht is voor onze gezondheid, verdient het ook de aandacht van verkeerskundigen.’

CROW zet luchtkwaliteit al volop op de kaart. Bij het programma Snelle oplossingen voor lucht en verkeer (Solve) – mede gefinancierd door het ministerie van VROM – wordt gekeken met welke verkeerskundige maatregelen je luchtkwaliteit kunt verbeteren. Voorbeelden zijn betere doorstroming en schonere voertuigen. Ondanks dat het beter gaat met de luchtkwaliteit is Hovens van mening dat verkeerskundigen juist met hun reguliere werk hun steentje kunnen bijdragen door luchtkwaliteit mee te wegen in de maatregelkeuze. Hoe? ‘Ze moeten zich eerst bewust zijn dat alle maatregelen die ze treffen in de dagelijkse werkzaamheden, effect (kunnen) hebben op luchtkwaliteit.’ Binnen het Solve programma wordt van veel verkeerskundige maatregelen uitgezocht – onder andere vri’s, rotondes, laad/loslocaties, parkeerbeleid, DVM – of ze effect hebben op luchtkwaliteit. Hovens: ‘Stel, je wilt een betere doorstroming door de stad realiseren door een groene golf of dynamisch verkeersmanagement, dan kan de verkeerskundige in de publicatie ‘Kruispunten en luchtkwaliteit’ en in de publicatie ‘DVM en luchtkwaliteit’ (verschijnt in juni) opzoeken wat hij/zij kan verwachten van een dergelijke maatregel op het vlak van luchtkwaliteit. Omdat deze maatregelen kunnen bijdragen aan een betere luchtkwaliteit is ook mede-financiering vanuit de milieuafdeling mogelijk. Belangrijk, want je kunt alleen de optimale situatie bereiken door samenwerking.’

Zelf deed Hovens onderzoek naar welke maatregel beter is voor luchtkwaliteit: een rotonde of een vri. Daaruit bleek dat de aanleg van een enkelstrooks rotonde in het algemeen beter is dan wanneer een vri wordt geïnstalleerd, mits er geen oververzadiging optreedt. ‘Als bijvoorbeeld een kruispunt opnieuw moet worden ingericht, kan de verkeerskundige daar bij zijn uiteindelijke keuze rekening mee houden.’

Naast het Solve programma zal CROW bij het actualiseren van de handboeken het aspect luchtkwaliteit toevoegen. Welke tips heeft Hovens? ‘Allereerst de gratis toegankelijke ‘Solve maatregelenmix’ (www.crow.nl/luchtkwaliteit). Hier kun je een situatie invoeren op basis van het type weg, bijvoorbeeld 2x2 70 km/uur binnen de bebouwde kom, en krijg je een overzicht van de verkeerskundige maatregelen die positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Maar je kunt ook van een groot aantal verkeerskundige maatregelen zien wat het effect hiervan is op luchtkwaliteit. Wil je vervolgens meer weten, dan bieden de CROW-Solve publicaties meer informatie. Ook biedt CROW persoonlijke ondersteuning aan gemeenten/regio’s die worstelen met het onderwerp. Samen met Agentschap NL (onderdeel van Economische Zaken voor internationaal, innovatie- en duurzaamheidsbeleid) kijken we naar mogelijkheden om hen door het proces te leiden, bijvoorbeeld door het organiseren van een workshop. Als een gemeente verder onderzoek wil naar specifieke maatregelen, kunnen ze alsnog een adviesbureau inschakelen.’

(Bron: Verkeerskunde.nl, 18-5-'10)

Behoud de Parel