Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

De overgrote meerderheid van de bewoners nabij het Raaieind zijn tegen de komst van een centrale zandverwerkingsinstallatie (CZVI), zoals Delfstoffen Combinatie Maasdal (DCM) dat van plan is. Dat blijkt uit een peiling die Behoud de Parel eind vorig jaar heeft gehouden. Zij hebben een brief gestuurd (zie bijlage) naar de omwonenden en schreven: "Graag willen we van u als direct omwonende weten of u het eens bent met ons en achter ons standpunt staat ten aanzien van dit plan. Wij kunnen dan ook spreken namens (een deel van de) de direct omwonenden. Om uw standpunt te vernemen zult u binnenkort benaderd worden met de vraag of u tegen het plan bent zoals dat door de ontgronder bij de gemeente is ingediend".

Van alle benaderde omwonenden gaven er twee aan "neutraal" te zijn en eerst verdere informatie te willen ontvangen. Eén bewoner was het eens met de plannen van DCM en verwachtte dat Grubbenvorst er veel natuur voor terug kreeg. De anderen waren tegen de komst van de CZVI. Een aantal van hen gaven aan zelf eerder grond te hebben gekocht in dit gebied en toen niet op de hoogte te zijngeweest van de plannen van DCM. Zij voelen zich min of meer bij de neus genomen.

Grootste bezwaar tegen de komst van de CZVI is de verwachtte overlast, met name van vrachtvervoer. Een aantal mensen wezen op de gezondheidsaspecten, met name fijnstof dat afkomstig is van de installatie en van de vele vrachtauto's (300 vrachtbewegingen per dag, stelt DCM zelf in haar rapportage over de plannen).

Enkele bewoners hebben de indruk dat al lang besloten is dat de CZVI er komt. Zij menen dat de discussie-avond, die de gemeente organiseert om te kijken of een drijvende installatie op de Maas wellicht beter is en meer steun krijgt dan een installatie op land (Raaieind), meer een poging een en ander een democratisch beeld te geven.

In een commentaar op de uitslag zegt Wybe Bakker, van de vereniging Behoud de Parel, blij te zijn met de steun van de omwonenden. Eerder - tijdens een openbare bijeenkomst over de CZVI op 9 februari 2006 in 't Haeren - was al gebleken dat veel andere Grubbevorstenaren hun twijfels hadden bij de komst van de CZVI in Raaieind. In de gemeenteraadsvergadering die volgde op de bijeenkomst van 9-2-'06 in 't Haeren besloot de raad in meerderheid (met de stem van de SP en D66 tegen) dat de CZVI er onder voorwaarden kon komen. Die voorwaarden, geformuleerd in een motie van de PvdA, waren:
- De grindverwerkingsinstallatie is niet langer in werking dan noodzakelijk om de rivier verruimingmaatregelen in onze regio te realiseren;
- Zorg dat de beveiliging van onze Maasdorpen naar voren wordt gehaald binnen enkele jaren;
- Zorg dat de natuurontwikkeling een feit is nadat die werken zijn afgerond;
- Zorg dat er geen enkele verkeersoverlast is voor de kern Grubbenvorst;
- Zorg dat de veiligheid van de fietsers op de Venloseweg (vanaf de A67 richting Venlo, het gedeelte langs de vroegere Andeno en ook de andere kant uit onder het viaductje door) is gegarandeerd;
- Zorg ervoor dat er optimale voorzieningen getroffen worden voor geluids- en stofhinder.

In een latere opiniërende raadsvergadering (27-2-'07) heeft de PvdA-fractie haar standpunt bijgesteld (zie ?q=node/36). Bij monde van de heer Van der Weegen (PvdA) werd gesteld dat de CVI een melkkoe lijkt te worden voor de gemeente, maar geld zal de inwoners van Grubbenvorst niet gelukkig maken. Ongeacht de uitkomst van de MER is het voor de PvdA nog geen gelopen race. Voor de PvdA-fractie zijn de twee belangrijkste punten:
- Een actualisering van het locatieonderzoek.
- De vraag hoe invulling gegeven kan worden aan een samenhangende effectbeoordeling.
De SP-fractie liet weten de CZVI af te wijzen, zoals ze dat ook gedaan had in de eerdere raadsvergadering.

Inmiddels is besloten opnieuw te gaan bekijken of er mogelijkheden zijn voor de CZVI, op land of wellicht ook als drijvende installatie op de Maas, zoals Behoud de Parel heeft bepleit.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel