Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Milieudefensie roept de Tweede Kamer op in de vergadering op 29 januari 2009 te kiezen voor het behoud van het landschap en zuinig ruimtegebruik voor bedrijventerreinen. De onnodige en ongewenste verstening van het landschap zoals het “Logistiek Park Moerdijk” en de snelweg “Centrale As” dwars door Nationaal Landschap “De Noordelijke Wouden” moet worden voorkomen.

Bedrijventerreinen
Milieudefensie is in grote lijnen tevreden met het Advies van de Commissie Noordanus die het kabinet adviseerde over hoe zij de problemen met bedrijventerreinen kan oplossen. Het kabinet is voortvarend aan de slag gegaan met het advies door geld beschikbaar te stellen voor herstructurering en provincies en gemeenten te verplichten eerst bestaande ruimte te gebruiken voordat nieuwe bedrijventerreinen worden aangelegd. Milieudefensie denkt dat daarnaast de volgende maatregelen van belang zijn:
- Er moeten duidelijke kaders worden gesteld, omdat eerder beleid niet tot de voorziene effecten heeft geleid.
- Het rijk moet de regie nemen in de toepassing van lagere behoefteramingen voor bedrijventerreinen.
- Een leegstandsheffing is nodig om zorgvuldig ruimtegebruik op bestaande bedrijventerreinen af te dwingen.
- De grondprijs moet omhoog en opbrengsten van gerealiseerde terreinen moeten ten goede komen aan het opknappen van oude terreinen.

Logistiek Park Moerdijk
Milieudefensie heeft kritiek op de onderbouwing die minister Cramer geeft voor de ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk. De minister baseert zich op drie aanvechtbare stellingnamen. Milieudefensie heeft daarom de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin wordt onderbouwd dat:
- De ruimte op het bestaande industrieterrein Moerdijk wordt door de minister niet goed benut.
- De ruimte op het bestaande industrieterrein is niet nodig om milieuhinderlijke bedrijven te huisvesten.
- Het bestaande industrieterrein is zeer geschikt voor de logistieke bedrijven die de minister op een nieuwe terrein wil onderbrengen.

Centrale As
Milieudefensie wijst de Tweede Kamer erop dat de aanleg van de snelweg Centrale As in de provincie Fryslân in strijd is met het rijksbeleid voor Nationale Landschappen. De snelweg mag als grootschalig infrastructureel project niet gerealiseerd worden omdat er geen sprake is van een groot openbaar belang en omdat er een alternatief is. Milieudefensie roept de Kamer op de aanleg tegen te houden omdat is aangetoond dat:
- De snelweg is een aantasting van het Nationaal Landschap Noordelijke Wouden.
- Er is geen bereikbaarheidsprobleem in de regio en de economische meerwaarde van de weg is beperkt.
- Opwaardering van de bestaande weg breed wordt gedragen en pakt beter uit voor het gebied dan de plannen van de provincie.

Behoud de Parel