Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Burgemeester en wethouders van Venlo hebben bekend gemaakt dat met ingang van 18 januari 2010 het ontwerp van de structuurvisie Bedrijventerrein Trade Port Noord ter inzage wordt gelegd gedurende zes weken (tot en met 1 maart 2010). Trade Port Noord is één van de projecten rondom Grubbenvorst, die de leefbaarheid van Grubbenvorst ernstig zullen aantasten, als ze doorgang vinden in de gedachte opzet.

De ontwerp-structuurvisie voor trad Port Noord is gebaseerd op artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening en wordt ter inzage gelegd op basis van artikel 7.26a van de Wet milieubeheer. Gelijktijdig met de ontwerp-structuurvise ligt de planMER (milieu-effectrapport dat betrekking heeft op de structuurvisie) ter inzage. Ook liggen de onderzoeksrapporten die ten grondslag liggen aan de ontwerp-structuurvisie en de planMER ter inzage.

De ontwerp-structuurvisie, planMER en onderzoeksrapporten kunnen worden ingezien in de Stadswinkel Venlo (receptie/centrale balie) aan de Peperstraat 10 in Venlo. Deze stukken kunnen ook worden geraadpleegd via www.venlo.nl. De ontwerp-structuurvisie kan eveneens worden geraadpleegd via www.ruimtelijkeplannen.nl (planid: NL.IMRO.0983.STV2010001-ON01).

Plangebied
De ontwerp-structuurvisie ziet op het gebied waar het nieuwe bedrijventerrein ontwikkeld gaat worden. Voor dit gebied wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Het bedrijventerrein wordt gesitueerd ten noorden van de A67 en ten westen van de A73. Het gebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met Horst aan de Maas nabij de Sevenumseweg, de gemeentegrens met Sevenum, het bedrijventerrein Trade Port West en de in het bestemmingsplan “bedrijventerrein Trade Port Noord en Park Zaarderheiken” opgenomen recreatieve groenzone.

Inhoud
In de ontwerp-structuurvisie worden de hoofdlijnen voor de ontwikkeling voor het plangebied van Trade Port Noord en de relatie met de omgeving weergegeven. De structuurvisie vormt het kader voor het bestemmingsplan waarin de visie verder wordt uitgewerkt en geconcretiseerd. Een belangrijk doel van de structuurvisie is verder de bestendiging van het gemeentelijk voorkeursrecht.

In de planMER worden de milieu-effecten van de aanleg van het bedrijventerrein beschreven. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het ruimtegebruik, de grondwaterstand, flora en fauna, beschermde gebieden, archeologie, externe veiligheid, verkeer, geluid, luchtkwaliteit en duurzaamheid.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerp-structuurvisie naar voren brengen. Zienswijzen kunnen ook betrekking hebben op de planMER. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij de gemeenteraad van Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo. Voor mondelinge zienswijzen dient een afspraak te worden gemaakt via het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Projecten & onderwerpen: 
Behoud de Parel