Behoud de Parel op Facebook.

U bent hier

Vanaf 18 januari 2010 lag het ontwerp van de structuurvisie en de PlanMER Bedrijventerrein Trade Port Noord ter inzage. Trade Port Noord is één van de projecten rondom Grubbenvorst, die de leefbaarheid van Grubbenvorst ernstig zullen aantasten, als ze doorgang vinden in de gedachte opzet. Reden voor Behoud de Parel een zienswijze in te dienen. Inmiddels heeft de provincie gereageerd op de zienswijze.

In haar zienswijze stelde Behoud de Parel dat haar grootste zorgen uit gaan naar de teloorgang van een goede woon- en leefomgeving, de aantasting van het agrarische cultuurlandschap en de natuurwaarden. Ook de onduidelijkheid welk type bedrijf zich hier kan vestigen heeft de zorg van Behoud de Parel. De vereniging vindt het bezwaarlijk dat in beide nota’s weinig tot geen onderbouwing staat betreffende de noodzaak en de fasering van de uitbreiding.

In haar reactie (zie bijlage) stelt het provinciaal bestuur, dat Behoud de Parel vooral aandacht vraagt voor de onderzoeken die zijn gedaan met betrekking tot de aanwezige flora en fauna in het gebied. Deze zouden - aldus de provincie volgens Behoud de Parel- ernstige gebreken vertonen terwijl ook voorgenomen soortencompensat ontoereikend zijn. In hoeverre dit daadwerkelijk het geval is, komt aan de orde in het kader van de ontheffingsprocedure. De provincie verwijst daarvoor naar het Ministerie van LNV, dat het bevoegd gezag is in deze. Als blijkt dat dit naar het oordeel van het Rijko onvoldoende is, zal het Rijk dit aangeven en zal de gemeente Venlo aanvullende maatregelen moeten treffen.

Nu de verantwoordelijkheid voor dit deel van de procedure bij het Rijk ligt, ziet de provincie er van af om zelfstandig de bezwaren van Behoud de Parel op dit onderdeel te toetsen.

Behoud de Parel